Stichting het Licht des levens

Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en u zult behouden worden

Nieuw

15-07-2014

Studies beluisteren: De bespotting van Elisa

29-06-2014

Studies lezen: Het boek Openbaring - Openbaring 2

17-06-2014

Studies beluisteren: Wat is onze relatie met de Heilige Geest?

E-mail studies

Heeft u een e-mail adres en zou u regelmatige en gratis toezending van speciale studies van ds. H.G. Koekkoek op prijs stellen? Laat het ons dan weten. U kunt u opgeven via deze knop. U ontvangt dan spoedig van ons bericht.
Aanvraag e-mail studies

Belangrijk

Een paar belangrijke vragen

Hoe weet ik, of ik een kind van God ben?
Heeft u contact met God?
Kent u de heerlijkheid van God in uw leven?
Als u sterft, waar gaat uw ziel dan naar toe?
Hebt u een oplossing voor het zonde-probleem?
lees verder >>

Vragen

Belangrijke Bijbelse vragen beantwoord

Regelmatig wordt gevraagd hoe gelovigen dienen te handelen in bepaalde situaties, terwijl niet-gelovigen ook belangrijke vragen stellen. Het antwoord op al dit soort vragen treft u hierna aan in deze rubriek. Diverse onderwerpen worden behandeld, alcohol, drugs, roken, orgaandonatie, opvoeding, evolutie, echtscheiding, etc.
lees verder >>

Waarom?

In de evangelisatie serie worden deze en andere vragen op een duidelijke wijze beantwoord.
lees verder >>

Artikel van de maand

De Heilige Geest

De Heilige Geest

Er is waarschijnlijk geen onderwerp in de Bijbel waarover zo veel verschillende meningen zijn, waarover zo vaak op een verkeerde manier gesproken wordt en dat menigmaal op een verkeerde manier uitgelegd wordt, als over de Heilige Geest en Zijn werk.
In veel kerken werd niet of bijna niet over de Heilige Geest gesproken of nagedacht. Het lijkt wel of men een zekere verlegenheid heeft, als het gaat over de Heilige Geest en men niet weet, met welk doel de heilige Geest indertijd uitgestort is. Men kent de Heilige Geest niet of niet goed en zwijgt daarom maar over Hem. In veel literatuur waarin je zou mogen verwachten, dat het ook over de Heilige Geest zou gaan, werd over de Heilige Geest gezwegen. Zelfs in lectuur waarin het ging over het werk van de Heilige Geest, werd niets of bijna niets gezegd over de Heilige Geest Zelf.
lees verder >>

Nieuwe serie

Het boek Openbaring - Openbaring 2

RuÏne van Pergamum
RuÏne van Pergamum
Openbaring 2
De naam van het boek "De Openbaring" wordt in het eerste vers van het eerste hoofdstuk aan ons doorgegeven: het is de openbaring van Jezus Christus. Dat klinkt erg christelijk. Wij zullen de woorden echter moeten vertalen, om duidelijk te zien, wat hier gezegd en bedoeld wordt. Het woord "openbaring" is de vertaling van het Griekse woord apocalupsis, dat "onthulling" of "ontsluiering" betekent. Het woord apocalupsis is een samenstelling van twee Griekse woorden: apo (weg van) en kalumma (een gordijn). Het woord betekent: een gordijn weghalen, het wegnemen van de bedekking. Het boek Openbaring is dus het boek, dat zaken, die eerst niet zo bekend waren, nu bekend gaat maken.
De Naam Jezus kennen wij; het is de Naam van onze Heer. Aan de Naam van onze Heer wordt het woord "Christus" toegevoegd. Dit is de vertaling van het Hebreeuwse woord "Messias". Het toont ons de relatie die de Here Jezus heeft met Zijn eigen, Joodse volk. Het opschrift van dit boek zegt ons, dat de Here Jezus in dit boek als de Messias van Israël ons Zijn plan met de Gemeente, met Israël en met de heidense volken geeft.
lees verder >>

Belangrijke Bijbelse vragen beantwoord

Suïcide

Suicide
Het is bijzonder droevig als een gezin getroffen wordt doordat één van de gezinsleden zelf een eind aan zijn/haar leven maakt. Dit kan het gevolg zijn van het gebruik van drugs, het kan ook het gevolg zijn van een diepe, diepe depressie, waardoor zo iemand het leven niet meer ziet zitten en het gevoel heeft, dat de dood de enige oplossing is om uit de problemen te komen. Een zelfdoding kan ook geschieden door iemand die psychisch zeer ernstig ziek is.

lees verder >>

Nieuwe uitgave

Het Koninkrijk der Hemelen en het Koninkrijk van God

Het Koninkrijk der Hemelen en het Koninkrijk van God
Er staan verschillende teksten in de Bijbel die veel christenen grote angst bezorgd hebben. Zó groot was de angst dat een aantal van deze mensen zwaar depressief geworden is en in psychiatrische inrichtingen opgenomen moest worden of zelfmoord pleegde. Dat was vooral het geval als in hun kerk bij de prediking dit soort teksten ook nog eens op een bepaalde manier belicht werden. Wij denken aan teksten als:
"Vriend, hoe zijt gij hier gekomen zonder bruiloftskleed?
... werpt hem uit in de buitenste duisternis
... velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren."

Dit zijn teksten die veel mensen zorgen opgeleverd hebben, teksten waardoor mensen in sommige kerken krankzinnig van angst geworden zijn. Het klinkt vreemd, maar als je een prediking hoort die je duidelijk maakt dat er weinig kans is dat je in de hemel komt, en je zit elke zondag in de kerk en je wilt zo graag naar de hemel, maar je krijgt steevast te horen: 'het zal wel niet gebeuren...', of: 'jij zult daar echt niet komen, jij gaat naar de hel!', dan kan dat vreselijk benauwend zijn.
lees verder >>

Boos op God als je gebed niet wordt verhoord?

Boos op God als je gebed niet wordt verhoord?
Mag je boos zijn op God als Hij je gebed niet verhoort? Mag je God ter verantwoording roepen als Hij niet ingaat op wat jij van Hem vraagt? Mag je met God 'worstelen' als je meent dat Hij voor jou tekort geschoten is? Heb je recht op gebedsverhoring?

Een aantal predikanten leert dat gelovige mensen in de Bijbel soms ook in opstand kwam tegen God en Hem ter verantwoording riep. Als zij het mochten, zo zeggen zij, mogen wij het toch ook?

Velen menen, dat je recht hebt op gebedsverhoring als je bidt 'in Jezus' Naam'. Als je dat doet en God verhoort nóg niet je gebed, wat is er dan mis? Hoe moeten wij eigenlijk bidden?

In deze brochure gaat ds. Koekkoek aan de hand van de Bijbel op deze zaken in. Aan het slot vindt u een opgave van de schriftplaatsen die door hem genoemd worden.
lees verder >>

Digitale boeken - E-books

Je bent jong en je...

Dit e-book was al gratis beschikbaar via onze website en bevat een verzameling van zes preken die ds. H.G. Koekkoek gedurende een aantal jaren voor de jongeren in zijn gemeente heeft gehouden. Hier is een zevende hoofdstuk aan toegevoegd. Het behandelt de gevaren en verleidingen die de jeugd bedreigen. Het waarschuwt en geeft richting volgens Bijbelse normen. Vooral voor jongeren, die op zoek zijn naar hun identiteit, naar de waarheid, naar wat er allemaal in de wereld 'te koop' is, is het een bron van informatie.
U kunt dit e-book hier gratis downloaden, het is ook beschikbaar als pdf bestand.

Daarnaast hebben we nog drie gratis studies in e-pub formaat beschikbaar die u kunt downloaden via onze website. Drie korte studies om u eens gratis met onze uitgaven als e-book te laten kennismaken.
Deze studies zijn Het gouden kalf, Verdriet en Leed en Genezing door het kruis? Is de genezing van het lichaam in de verzoening op Golgotha inbegrepen?.

Jonathan Pollard

Jonathan Pollard

Denkt u nog eens aan Jonathan Pollard?

De man die jaren geleden Israël waarschuwde voor het gevaar van Saddam Hoesseins gifgas, is hierop in 1987 door Amerika gestraft met een levenslange gevangenisstraf wegens "spionage". Vele pogingen zijn ondernomen om hem vrij te krijgen. Het lijkt wel een prestige kwestie van de Amerikanen te zijn om hem niet vrij te laten. Terwijl de Amerikaanse overheid weigerde om Israël voor het gevaar van het gifgas van Irak te waarschuwen, werd Pollard, die Israël wel waarschuwde, hiervoor gestraft. Hij heeft van de Israëlische regering een miljoen dollar aangeboden gekregen. Jonathan Pollard heeft dit geld geweigerd. Hij heeft liever dat de Israëlische regering probeert hem vrij te krijgen.

Laatste nieuws oktober 2011
Het gaat slecht met de gezondheid van Jonathan Pollard. Begin augustus ontving zijn vrouw Esther bericht dat haar man een operatie had ondergaan en dat hij veel pijn lijdt. Ondanks diverse pogingen van Israël en van Amerikaanse vrienden van Israël om Pollard vrij te krijgen, zit hij nog altijd vast.

Stuurt u hem eens een bemoedigende kaart? Adresseer deze als volgt:
mr. Jonathan Pollard #09185-016
c/o FCI Butner
P.O. Box 1000
BUTNER, North Carolina
U.S.A. 27509-1000