Geloof, wat heb je er aan?

Een veel gehoorde vraag die mensen stellen is: "Wat heb je er aan?" Zo ook stellen ze de vraag als het over het geloof gaat: "Wat heb je er aan? Wat heb je er aan als je jong bent, als je ziek bent, als je oud bent, enz." Je moet dus iets hebben aan je geloof.

Nu vind ik de vraag 'wat heb je eraan?' geen prettige vraag. Ik houd niet van dergelijke vragen. Ik zou liever een andere vraag stellen: "Wat betekent het geloof voor je?" Om die vraag goed te kunnen beantwoorden, moeten we eerst in de Bijbel kijken om te zien wat de betekenis is van het woord 'geloven'. Het is namelijk niet wat veel mensen denken, dat je haast tegen beter weten in iets aanneemt. Geloof gaat niet over vreemde en haast ongeloofwaardige zaken.

 


Geloof in de Bijbel

 

Voor velen is "geloven" hetzelfde als "niet zeker weten": het kan zo zijn, het kan ook niet zo zijn. Je helt over naar de overtuiging dat het wel zo is, maar je bent er niet zeker van.
In de Bijbel heeft het woord "geloof" een geheel andere betekenis. Het wordt met verschillende woorden in onze Bijbel vertaald: geloof, overtuiging, waarheid, verzekering, leer, trouw en vertrouwen. Het betekent,

 1. dat je overtuigd bent van de waarheid van een bepaald feit.
 2. dat je een echt vertrouwen in iets of iemand stelt.
 3. dat je trouw aan iets of iemand bent.
 4. dat een bepaald feit een zekerheid voor je is

Het Hebreeuwse woord voor geloof is 'emoena'. Dit woord 'emoena' vinden wij terug in het Hebreeuwse woord "aman". Dit woord 'aman' is weer verwant aan het woord dat wij kennen als "amen". Het betekent dus eigenlijk, dat iemand 'amen' zegt, als hem of haar iets verteld is. Anders gezegd: "Wij beamen wat wij gehoord hebben."

Het Griekse woord voor geloven zoals dat in het Nieuwe Testament staat is pisteuoo. Het betekent, dat je overtuigd bent van een bepaalde waarheid. Ook dat je je vertrouwen aan iemand schenkt, jezelf aan een ander toevertrouwt.

 


In het Nieuwe Testament:

 

 1. Dit geloof is in de Bijbel niet op God gericht. Je moet Hem kennen en Hem liefhebben. Hij moet zo vanzelfsprekend voor je zijn, dat je niet spreekt over geloof in Hem.
 2. Dit geloof is ook niet direct gericht op de Bijbel als boek. Natuurlijk aanvaarden wij onvoorwaardelijk de boodschap van de Bijbel, maar we geloven niet in de Bijbel zelf.
 3. Dit geloof is evenmin gericht op de kerk, op de leer van de kerk, op de catechismus of de drie formulieren van enigheid. Dit geloof is ook niet gericht op de betekenis van zaken als doop en avondmaal.
 4. Dit geloof is gericht op slechts één Persoon: de Heer Jezus. Het is dus niet: in wat geloven wij, maar in wie geloven wij.

 
Eerste tekst

 

Eerste tekst in de Bijbel over geloven (geloof): "Abram vertrouwde op de HEER en deze rekende hem dit toe als een rechtvaardige daad." (Genesis 15:6)
NBG: "En hij geloofde in de HERE, en Hij rekende het hem toe als gerechtigheid."

Het betekent, dat Abraham "amen" zei op iets dat God tegen hem gezegd had. Wat had God gezegd?
"Daarop leidde hij Abram naar buiten. 'Kijk eens naar de hemel, 'zei hij, 'en tel de sterren, als je dat kunt.' En hij verzekerde hem: 'Zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen.'" (:5)
NBG: "Toen leidde Hij hem naar buiten, en zei: Zie toch op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt; en Hij zei tot hem: Zo zal uw nageslacht zijn."

Geloof is "amen" zeggen op iets dat je wonderlijk in de oren klinkt en dat je haast niet zou kunnen geloven.
Abraham heeft niet één zoon, is oud en nu belooft God hem een talrijk nageslacht. En Abraham zegt "amen", "zo is het".


Geloof is de basis

 

Geloof is een basisprincipe van godsdienst. Of je nu Jood, christen of islamiet bent, of nog iets anders, eerst komt geloof.

 

1. De geschiedenis van Abraham begon met geloof:

"De HEER zei tegen Abram: 'Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn.
Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij.' Abram ging uit Charan weg, zoals de HEER hem had opgedragen. Hij was toen vijfenzeventig jaar. Hij nam zijn vrouw Sarai mee en Lot, de zoon van zijn broer, en ook alle bezittingen die ze hadden verworven en de slaven en slavinnen die ze in Charan hadden verkregen. Zo gingen ze op weg naar Kanaän."
(Genesis 12:1-4)

Het geloof van Abraham bleek uit de eenvoudige woorden: "Abram ging uit Charan weg."

 

2.De geschiedenis van het volk Israël begon met geloof:

"Toen gingen Mozes en Aäron samen naar Egypte en daar riepen ze de oudsten van Israël bij elkaar. Aäron herhaalde woord voor woord wat de HEER tegen Mozes gezegd had, en liet het volk de wonderen zien. De Israëlieten werden hierdoor overtuigd; toen ze hoorden dat de HEER oog had gekregen voor hun ellende, knielden ze en bogen ze zich diep neer.
(Exodus 4:29-31)
NBG: "Het volk nu geloofde, en toen zij hoorden, dat de HERE op de Israëlieten acht geslagen en hun ellende gezien had, knielden zij en bogen zich neder."
Letterlijk: "Dan gelóóft de gemeente en ze horen op!- omdat de EEUWIGE zich heeft bekommerd om de zonen Israëls en omdat hij hun verdrukking heeft gezien; ze knielen en buigen zich."

Wat geloofden de mensen van Israël? Zij geloofden wat Mozes en Aäron hun vertelden.

 

3. De geschiedenis van het volk Israël eindigt met geloof:

Het Hooglied is in zekere zin een profetisch boek. De volgende woorden maken ons duidelijk dat in de toekomst de Messias de verstrooiden uit de gehele wereld zal oproepen om met Hem mee te gaan naar het land der vaderen:

"Mijn bruid, ga met me mee, kom mee, weg van de Libanon. Daal af van de top van de Amana, de top van de Senir, de Hermon. Weg van de bergen waar leeuwen huizen, weg van de holen waar panters schuilen."
(Hooglied 4:8)

Het woord 'Amana' is niet alleen de naam van een berg, het is ook het Hebreeuwse woord voor 'geloof'.

In geloof zullen de Israëlieten de Messias volgen naar het land der vaderen.

 


Geloof in de Bijbel is nooit zonder kennis

 

Geloof heeft niets te maken met simpelheid of domheid. Geloof gaat uit van feiten en van betrouwbaarheid.

"Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Om hun geloof werden de mensen uit vroeger tijden geprezen. Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is, dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet-zichtbare."
(Hebreeën 11:1-3)

 


Wij moeten de boodschap die God ons in de Bijbel gegeven heeft geloven

 

1. Wij moeten de boodschap in de Schrift (de Bijbel) geloven.

"Na zijn opstanding uit de dood herinnerden zijn leerlingen zich dat hij dit gezegd had, en zij geloofden de Schrift en alles wat Jezus gezegd had." (Johannes 2:22)

"Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek staan, maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam."
(Johannes 20:30,31)

Er staat dat zij de Bijbel geloofden. Dat betekent, dat de Bijbel het betrouwbare Woord van God voor hen was, dat absoluut de waarheid spreekt en gezag in hun leven had. Zij wisten, dat Het Woord door God geschonken was, waardoor de inhoud voor hen een absolute zekerheid was. Dat moet het ook voor ons zijn.

 

2. Er wordt niet van ons gevraagd dat wij in God zullen geloven!

Terwijl geloof het fundament is om de Bijbel te kunnen verstaan, roept de Bijbel ons niet op om in God te geloven. De Bijbel zegt gewoon dat je een dwaas bent als je meent dat er geen God is.

"Dwazen denken: Er is geen God. Verdorven zijn ze, en gruwelijk hun daden, geen van hen deugt."
(Psalm 14:1) NBG: "De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God."

 

Er wordt van ons gevraagd dat wij God liefhebben!
"Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten." (Deuteronomium 6:5)

Liefde gaat uit van een persoonlijke relatie met een ander. Alleen als je iemand kent kun je hem of haar liefhebben. Alleen wie God heeft leren kennen kan Hem liefhebben.

 


Hoe kun je God leren kennen?

 

"Jezus zei: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien.' Daarop zei Filippus: 'Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet.' Jezus zei: 'Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij. Geloof me: ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat hij doet."
(Johannes 14:6-11)

 


Wat de Heer dan onder andere geeft

 1. Je bent nu een kind van God - Johannes 1:12.
  Je bent door God geadopteerd! Hij is je Vader.
 2. Je bent nu wedergeboren - Johannes 3:3v.v.
  Een nieuwe schepping!
 3. Je hebt nu het eeuwige leven en kunt nooit meer verloren gaan. Johannes 3:36 en 5:24.
  "Dit getuigenis luidt: God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Dit alles schrijf ik u omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft in de naam van de Zoon van God." (1 Johannes 5:11-13)
 4. Je hebt vergeving van zonden, reiniging van je ziel en nog veel en veel meer.