Een paar belangrijke vragen


Vaak wordt u zelf niets wijzer van vragen die aan u gesteld worden.
Hier willen we u een paar heel belangrijke vragen voorleggen, die juist wel vooral voor uzelf van belang zijn.
We willen u ook laten zien dat de bijbel een antwoord op deze vragen geeft.

Neemt u de uitdaging aan om te kijken of u het antwoord op deze vragen kunt vinden?

 • Hoe weet u of u een kind van God bent?
 • Hebt u contact met God?
 • Kent u de heerlijkheid van God in uw leven?
 • Als u sterft, waar gaat uw ziel dan naar toe?
 • Hebt u een oplossing voor het zonde-probleem?

Hoe komt het, dat wij geen contact met God hebben en de heerlijkheid van God in ons leven missen?

De mens is een zondaar

"Allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods." (Romeinen 3:23)

"Het loon, dat de zonde geeft,is de dood." (Romeinen 6:23)


In deze teksten staan enkele woorden die wij hierna uitleggen, zodat u begrijpt wat in deze teksten bedoeld wordt.

"Derven" is het tegengestelde van "erven". Het betekent, dat je iets kwijtgeraakt bent.
Onze zonde is niet zozeer, dat wij zoveel verkeerde dingen gedaan hebben, maar dat wij de heerlijkheid van God zijn kwijtgeraakt.
Wie werkt, heeft recht op loon. Het loon waar wij van nature recht op hebben, is de lichamelijke- en de geestelijke dood.

 

Enkele vragen:

Om u de betekenis van de genoemde teksten duidelijk te maken, stellen wij telkens enkele vragen.
Het belangrijke van deze vragen is, dat u niet even de genoemde teksten leest en daarna verder gaat, maar dat u goed moet nadenken over wat de Bijbel zegt. De vragen zorgen ervoor, dat u goed in u opneemt wat in deze teksten staat.
Desgewenst kunt u deze pagina voor uzelf uitprinten en de antwoorden op de vragen op de stippellijnen invullen.

 • Als alle mensen gezondigd hebben, hebt u dan ook gezondigd?
  .........................................................................................
 • Bezit u de heerlijkheid van God, of bent u die juist kwijt geraakt?
  .........................................................................................
 • Op welk "loon" hebt u recht?
  .........................................................................................

Wat heeft God gedaan om een verandering in deze situatie te brengen?

God heeft de wereld lief

"Zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe." (Johannes 3:16)

Jezus zei:
"Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed." (Johannes 10:10)

 • Wil God de wereld redden, of wil Hij de wereld veroordelen?
  .........................................................................................
 • Wie heeft God gezonden om in onze plaats de straf voor onze zonden te dragen?
  .........................................................................................
 • Wat is de enige voorwaarde om het eeuwige leven te krijgen?
  .........................................................................................
 • Wil God ook u een overvloedig leven schenken?
  .........................................................................................
 • Als u geen contact met God hebt en Zijn heerlijkheid in uw leven niet kent, zou dat dan kunnen veranderen?
  .........................................................................................

Hoe kunt u weten, dat dit waar is?

God bewijst dat Hij u liefheeft


"God echter bewijst Zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is."
(Romeinen 5:8)

Jezus zei:
"Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader, dan door Mij." (Johannes 14:6)

God heeft Zijn liefde bewezen, doordat de Here Jezus stierf, toen er nog niet één christen was. Hij stierf dus niet voor christenen, maar voor zondaars!

De Here Jezus is de enige Weg tot het Vaderhart van God. Hij is de enige betrouwbare waarheid in een wereld vol leugen en bedrog. Als Hij zegt, dat Hij de enige weg tot God is, dan is dat de waarheid. Hij is ook de enige die ons het leven tot in eeuwigheid kan schenken.

 • Bent u een zondaar?
  .........................................................................................
 • Heeft God zondaren lief?
  .........................................................................................
 • Hoeveel zondaren heeft God lief?
  .........................................................................................
 • Als u een zondaar bent, heeft God u dan lief?
  .........................................................................................
 • Wie zond God om in uw plaats de straf te dragen?
  .........................................................................................
 • Hoeveel wegen leiden er naar de hemel?
  .........................................................................................
 • Welke weg?
  .........................................................................................

Hoe kan uw leven veranderen?

 

Wat moet u doen om een kind van God te worden?


"Allen, die de Here Jezus aangenomen hebben, heeft God macht gegeven om kinderen Gods te worden, dat zijn zij die in Zijn Naam geloven."
(Johannes 1:12)

 

De Here Jezus zei:
"Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand naar Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij Hem binnenkomen." (Openbaring 3:20)

 

"Aannemen" is: aanvaarden wat je geschonken wordt. God schenkt ons Zijn Zoon als onze Verlosser. Wij moeten Hem aannemen.

 

"Geloven" heeft in de Bijbel een heel andere betekenis dan in het Nederlands spraakgebruik. Geloven is in de Bijbel een daad: je gaat geloven in de Here Jezus, je gaat Hem vertrouwen.

De Here Jezus staat aan de deur van ons hart en leven. Hij wil ook bij u binnenkomen. Hij kan echter alleen komen, als u de deur van uw hart voor Hem opent.

 • Komen alle mensen in de hemel?
  .........................................................................................
 • Is het voldoende om alleen te geloven, dat God bestaat?
  .........................................................................................

Johannes 1:12 zegt, dat wij twee dingen moeten doen om een kind van God te worden.

 • Wat moeten wij doen?
  .........................................................................................
  .........................................................................................
 • Als wij ons hart voor de Here Jezus openen, komt Hij dan bij ons binnen?
  .........................................................................................
 • Komt Hij dan op hetzelfde moment, of komt Hij pas veel later?
  .........................................................................................

Wat moet u nu doen?

 

Als u Gods kind wilt worden

 

Als u een kind van God wilt worden, zeg dit dan in een gebed tot Hem.
Zeg Hem met uw eigen woorden, dat u een zondaar bent, dat u Hem nodig hebt en dat u graag Zijn kind wilt worden.

God kijkt niet naar hoe u het zegt (of u wel mooie woorden gebruikt). Hij kijkt naar wat u zegt!
Mogen wij u helpen met het volgende gebed als voorbeeld.
Als u nog nooit gebeden hebt, of als u denkt, dat u niet echt kunt bidden, bid dan het volgende gebed:

 

"Here Jezus, ik ben een zondaar.
Ik dank u, dat U de straf voor mijn zonden gedragen hebt.
Vergeef a.u.b. mijn zonden en kom nu in mijn hart en leven.
Ik aanvaard U als mijn Redder.
Dank u, dat u naar mijn gebed wilde horen
en mij een kind van God wilde maken.
Amen."

 

Geeft dit gebed weer, wat u eigenlijk zou willen of zou moeten bidden?
Zo ja, bid het dan nu na!

 • Hebt u de Here Jezus nu gevraagd om uw zonden te vergeven, uw Redder te worden en in uw hart en leven te komen?
  .........................................................................................
 • Is Hij nu in uw leven gekomen?
  .........................................................................................

De Here Jezus zei over hen, die Hem aanvaard hebben:

"Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand roven." (Johannes 10:28)

 • Hebt u nu het eeuwige leven?
  .........................................................................................
 • Bent u nu een kind van God?
  .........................................................................................
 • Kunt u nog verloren gaan?
  .........................................................................................

Wij willen aan de duidelijkheid niets te wensen overlaten.


Hieronder kunt u controleren wat de juiste antwoorden op de gestelde vragen moeten zijn.

 • Als alle mensen gezondigd hebben, hebt u dan ook gezondigd?
  ja
 • Bezit u de heerlijkheid van God, of bent u die juist kwijt geraakt?
  kwijtgeraakt
 • Op welk "loon" hebt u recht?
  de dood
 • Wil God de wereld redden, of wil Hij de wereld veroordelen?
  redden
 • Wie heeft God gezonden om in onze plaats de straf voor onze zonden te dragen?
  de Here Jezus
 • Wat is de enige voorwaarde om het eeuwige leven te krijgen?
  geloof
 • Wil God ook u een overvloedig leven schenken?
  ja
 • Als u geen contact met God hebt en Zijn heerlijkheid in uw leven niet kent, zou dat dan kunnen veranderen?
  ja
 • Bent u een zondaar?
  ja
 • Heeft God zondaren lief?
  ja
 • Hoeveel zondaren heeft God lief?
  allen
 • Als u een zondaar bent, heeft God u dan lief?
  ja
 • Wie zond God om in uw plaats de straf te dragen?
  de Here Jezus
 • Hoeveel wegen leiden er naar de hemel?
  één
 • Welke weg?
  de Here Jezus
 • Komen alle mensen in de hemel?
  nee
 • Is het voldoende om alleen te geloven, dat God bestaat?
  nee
 • Johannes 1:12 zegt, dat wij twee dingen moeten doen om een kind van God te worden. Wat moeten wij doen?
  1. in de Here Jezus geloven
  2. de Here Jezus aannemen
 • Als wij ons hart voor de Here Jezus openen, komt Hij dan bij ons binnen?
  ja
 • Komt Hij dan op hetzelfde moment, of komt Hij pas veel later?
  op hetzelfde moment

Hebt u de Here Jezus nu gevraagd om uw zonden te vergeven, uw Redder te worden en in uw hart en leven te komen?


Alleen als het gebed gebeden is, is het antwoord: Ja

 

Wij gaan bij het antwoord op de volgende vragen uit van de gedachte, dat het gebed gebeden is.

 • Is Hij nu in uw leven gekomen?
  Ja
 • Hebt u nu het eeuwige leven?
  Ja
 • Bent u nu een kind van God?
  Ja
 • Kunt u nog verloren gaan?
  Nee