Waarom zou het christelijk geloof de ware godsdienst zijn?

Er zijn zoveel geloven en ze komen allemaal op hetzelfde neer.

 

Het is niet waar, dat alle godsdiensten hetzelfde zouden zijn of op hetzelfde zouden neerkomen. Het is ook niet waar, dat ze allemaal om dezelfde god zouden gaan. Er zijn godsdiensten waarin men niet één, maar vele goden vereert. Er zijn godsdiensten waarin men beweert, dat er helemaal geen god is. Er zijn godsdiensten die menen dat er geen persoonlijke god is, maar dat de godheid in de natuur zit, of in een tafel en een stoel. De godheid is dan niet boven de schepping verheven, maar maakt deel uit van de wereld om ons heen.

 

Als het gaat om de oplossing van het zondeprobleem van de mens, geeft alleen het christendom een eerlijke en echte oplossing. Het christendom ontkent de zonde niet en dwingt je ook niet om ermee te leren leven. Het christendom toont niet slechts medelijden met de mens-in-nood. Het christendom biedt een echte oplossing. Het christendom is de enige godsdienst die een mens tot in het diepst van zijn ziel echt verandert. Het christendom is de enige godsdienst die een stichter heeft, die voor zijn volgelingen gestorven is en ook weer uit de dood is opgestaan. Denk nu niet, dat deze opstanding uit de dood een verhaal is, want het is een bewezen feit. Zoals de Bijbel een bewezen boodschap heeft vanuit een ver verleden tot op de dag van vandaag, zo is ook de boodschap van Jezus' sterven en opstanding bewezen.

 

Mag ik je op een paar bijzondere feiten wijzen, waaruit de betrouwbaarheid van de Bijbel blijkt? Natuurlijk kan ik in een kort ogenblik niet de hele Bijbel met je doorwandelen. Maar ik geef je een paar voorbeelden.

 

God had vanaf het begin van Israëls geschiedenis laten weten, dat er een Verlosser zou komen, die de Redder voor de mensen zou worden. Micha 5:1 had aangekondigd, dat Hij in Bethlehem geboren zou worden. De profeet Daniel heeft precies gezegd hoeveel jaar later Hij als een onschuldige zou sterven. En het is uitgekomen. Jezus stierf op het tijdstip dat Daniël genoemd had. De profeten hebben precies gezegd wat Hem door anderen zou worden aangedaan. Hij kon het dus niet aan Zichzelf vervullen, omdat een groot aantal andere mensen los van elkaar hem dit zou aandoen.

 

De ene profeet had gezegd, dat Hij verschrikkelijk zou moeten lijden en daarbij erge dorst zou hebben, terwijl in het lijden dat Hem zou worden aangedaan, Zijn beenderen niet gebroken zouden worden. Nu moet je weten, dat bij mensen die aan een kruis gehangen hadden als regel de beenderen gebroken werden, zoals ook met de mensen die naast Jezus hingen, gebeurd is.

 

Er was geprofeteerd dat Hij in het graf van een rijk mens begraven zou worden. Het is precies zo gebeurd. Er was geprofeteerd, dat Hij de oorzaak zou worden, dat de niet-Joden in de God van Israël zouden gaan geloven. En het is gebeurd. Om maar een paar voorbeelden te noemen: zowel Psalm 22 als Jesaja 53 hebben gedetailleerd aangekondigd hoe het met Jezus zou aflopen.

 

Ik geef je een ander voorbeeld. Er was al door Mozes geprofeteerd, dat de Israëlieten tot twee keer toe uit hun land verdreven zouden worden. Het is gebeurd. Eerst in het jaar 586 vóór Christus en later in het jaar 70 ná Christus. Mozes profeteerde dit in een tijd, dat nog nooit iemand van een 'deportatie' gehoord had. Zoiets was volkomen onbekend.

 

Mozes had gezegd, dat de Israëlieten eens naar hun eigen land zouden terugkeren en weer een vrij en zelfstandig volk zouden worden. Na zo'n 2500 jaar (namelijk van 586 vóór tot 70 na Christus) is deze profetie in vervulling gegaan. Zelfs hun taal die niemand meer sprak en die een 'dode' taal was, is weer tot leven gekomen.

 

De profeet Zacharia heeft zelfs meegedeeld, dat in de tijd dat de Israëlieten naar hun land zouden zijn teruggekeerd, er weer een vijandig volk zou zijn, dat de herhaling zou zijn van de Filistijnen van vroeger, terwijl dit volk ook weer in de Gazastrook zou wonen en zich ook weer 'Filistijnen' zou noemen. Het is gebeurd. In de Gazastrook wonen de 'Palestijnen', die zichzelf de 'Filistijnen' noemen.

 

En dit zijn maar enkele voorbeelden. Er zijn veel meer voorbeelden te noemen. Ze staan onder andere in het boek 'Profetie en vervulling'. Het zou de moeite waard zijn, als je dat eens las. In ieder geval bewijst de Bijbel heel duidelijk zijn eigen waarheid en betrouwbaarheid. Er is geen ander heilig boek van welke godsdienst dan ook, dat zo duidelijk zijn betrouwbaarheid bewezen heeft als de Bijbel.

 

Mag ik je vragen, of je je nog eens wilt afvragen, of je achter je mening blijft staan, of dat je je mening wilt herzien?