Belangrijke Bijbelse vragen beantwoord


De Bijbel is onbetrouwbaar...

Vraag:
Hoe kunt u geloven in de betrouwbaarheid van de Bijbel? Ik geloof niet in de Bijbel. De Bijbel is onbetrouwbaar. De Bijbel is ook maar een gewoon mensenboek.

 

Antwoord:
Dat is interessant. Als u de Bijbel niet gelooft en meent, dat de Bijbel niet de waarheid aan ons doorgeeft, dan heeft het geen zin om naar de Bijbel te luisteren. Maar mag ik u eens wat vragen? Als u zo overtuigd bent, dat de Bijbel niet de waarheid bevat, moet u de Bijbel kennen en moet u de Bijbel gelezen hebben. Vertel me nou eens heel eerlijk, hoeveel u ooit in de Bijbel gelezen hebt en wat u van de Bijbel weet en wat er allemaal niet waar is in de Bijbel?

 

Waarschijnlijk zult u zeggen: het verhaal van de schepping en van Adam als eerste mens kan natuurlijk niet. Ook niet dat zij van een "appel" gegeten hebben. Ook het verhaal van Jona en de "walvis" kan natuurlijk nooit echt gebeurd zijn. En al die wreedheden en oorlogen die in de naam van God gebeurd zijn. Ze moesten nota bene alle mensen van Kanaän doden. En dat wrede van 'oog om oog en tand om tand'. Ik vind het afschuwelijk."

 

Ik merk, dat u toch wat weet van de Bijbel. U geeft echter wel een eigen inhoud aan wat de Bijbel vertelt. Hoe komt u er bij dat Adam en Eva een appel gegeten hebben? Dat zegt bijna iedereen. Maar is het wel waar? De Bijbel praat over een "vrucht" en niet over een appel. Zo ook wil ik u vragen hoe u erbij komt, dat Jona in een walvis gezeten heeft? De Bijbel zegt dat ook niet. De Bijbel spreekt alleen over 'een grote vis'. U merkt hopelijk, dat u de verhalen van de Bijbel een beetje inkleurt.

 

U hebt het over de oorlogen van de Israëlieten. Maar weet u wel, dat die gevoerd werden, omdat de Joden steeds door andere volken aangevallen werden? De andere volken gingen op strooptocht. De Joden niet. De andere volken probeerden steeds, zoals nu nog gebeurt, de Joden van de aardbodem te vegen. Daarop moesten de Joden zich verdedigen. Dat was toch hun goed recht?

 

Het verhaal over het doden van alle mensen in Kanaän is ook anders dan u denkt. Het land Kanaän was een heilig land voor God en de Kanaänieten leefden daar zeer zondig. Ze verbrandden zelfs hun eigen kinderen (Deuteronomium 12:31 en 18:9-12). Daarop heeft God gezegd, dat deze mensen gestraft dienden te worden voor hun wandaden. De Bijbel zegt niet, wat veel mensen denken, dat ze gedood moesten worden om plaats te maken voor de Isra"lieten. Het boek Richteren vertelt ook, dat de Isra"lieten hen niet gedood hebben! (Richteren 1:21,27-33) Dus het valt wel mee met het zogenaamde uitmoorden van de mensen in Kanaän.

 

En de uitdrukking 'Oog om oog en tand om tand' wordt door de meeste mensen ook verkeerd uitgelegd. Ze denken dat het betekent, dat als jij mij een oog dicht slaat, ik bij jou ook een oog mag dicht slaan, en dat als jij mij aan een oog blind maakt, ik bij jou ook een oog blind mag maken. Dat zou inderdaad zeer wreed zijn. Maar dat is de bedoeling niet. In de Bijbel staat juist, dat het betekent, dat er een rechtvaardige vergoeding 'betaald' moest worden voor het leed dat je aangedaan was. Exodus 21:19,22 zeggen, dat verpleging betaald moest worden voor het slachtoffer en dat een boete betaald moest worden aan het slachtoffer. Deze boete moest gelijk zijn aan de waarde van een tand of een oog! Het betekent dus, dat er een goede sociale verzekering in Israël was voor dit soort situaties.

 

Tenslotte zegt u, dat de Bijbel niet waar kan zijn. Mag ik u dan op een paar bijzondere feiten wijzen, waaruit de betrouwbaarheid van de Bijbel blijkt? Natuurlijk kan ik in een kort ogenblik niet de hele Bijbel met u doorwandelen. Maar ik geef u een paar voorbeelden.

 

God had vanaf het begin van Israëls geschiedenis laten weten, dat er een Verlosser zou komen, die de Redder voor de mensen zou worden. Micha 5:1 had aangekondigd, dat Hij in Bethlehem geboren zou worden. De profeet Daniël (9:24-27) heeft precies gezegd hoeveel jaar later Hij als een onschuldige zou sterven. En het is uitgekomen. Jezus stierf op het tijdstip dat Daniël genoemd had. Realiseer u, dat de geboorte van Jezus in Bethlehem en de gebeurtenissen aan het kruis niet eigenhandig door Hem in scene gezet konden worden, om zo zelf de profetieën in vervulling te laten gaan. De profeten hebben precies gezegd wat Hem door anderen zou worden aangedaan. Hij kon het dus niet aan Zichzelf vervullen, omdat een heel veel mensen los van elkaar hem dit zouden aandoen.

 

Er was gezegd, dat Hij door Zijn vriend verraden zou worden (Psalm 41:10), verschrikkelijk zou moeten lijden en daarbij erge dorst zou hebben en azijn zou moeten drinken (Psalm 69:22), terwijl in het lijden dat Hem zou worden aangedaan, Zijn beenderen niet gebroken zouden worden (Exodus 12:46 en Psalm 34:21). Het is allemaal letterlijk gebeurd. Nu moet u weten, dat bij mensen die aan een kruis gehangen hadden, als regel de beenderen gebroken werden, zoals ook met de mensen die naast Jezus hingen, gebeurd is. De Joden hadden zelfs gevraagd of de benen van alle drie de gekruisigden (dus ook van Jezus) de benen gebroken mochten worden. Het gebeurde alleen bij de anderen en niet bij Jezus! (Johannes 19:31-33). Hij zou doorstoken worden (Zacharia 12:10). Het is allemaal gebeurd (Johannes 19:34).

 

Er was geprofeteerd dat Zijn klederen verdeeld zouden worden (Psalm 22:19) en dat Hij in het graf van een rijk mens begraven zou worden (Jesaja 53:9). Het is precies zo gebeurd. Er was geprofeteerd, dat Hij uit de doden zou opstaan (Psalm 16:10). Het is gebeurd. Er was geprofeteerd, dat Hij de oorzaak zou worden, dat de niet-Joden in de God van Israël zouden gaan geloven (Jesaja 42:6 en 49:6). En het is gebeurd.

 

Er staan in totaal 845 profetische uitspraken van meer dan 12 verschillende profeten in de Bijbel, die allemaal betrekking hebben op de geboorte, het leven en het sterven van de Here Jezus. Sommige van deze profetieën werden meer dan 1000 jaar vóór Jezus' geboorte uitgesproken. Al deze profetieën zijn letterlijk in vervulling gegaan. De profeet Daniël alleen al deed 8 uitspraken over het leven en sterven van de Here Jezus.

 

Wiskundigen vertellen ons hoe groot de kans is, dat al deze profetieën "per toeval" uitkomen. Het resultaat van de kansberekening is 1 op 1017. Dit betekent, dat naast de ene mogelijkheid dat alle acht uitspraken van Daniël letterlijk en volledig in vervulling gaan er 100 biljard mogelijkheden zijn, dat dit niet gebeurt! Nu de profetieën van Daniël letterlijk en volledig in vervulling zijn gegaan, leert de wiskunde ons, dat hier een groot wonder is geschied en dat de Bijbel onmogelijk een boek kan zijn, dat niet de waarheid leert. De Bijbel kan niet anders dan het boek van God zijn, waarin God Zelf Zijn boodschap aan de mens doorgeeft.

 

Ik geef u een ander voorbeeld. Er was al door Mozes geprofeteerd, dat de Israëlieten tot twee keer toe uit hun land verdreven zouden worden (Leviticus 26 en Deuteronomium 28). Het is gebeurd. Eerst in het jaar 586 vóór Christus en later in het jaar 70 ná Christus. Mozes profeteerde dit in een tijd, dat nog nooit iemand van een 'deportatie' gehoord had. Zoiets was volkomen onbekend. Het gebeurde wel. De profeten (Mozes, Jesaja, Jeremia, Ezechiël en Zacharia) zeiden echter, dat Israël eens, heel veel later, naar het eigen land zou terugkeren (Jesaja 11:11,12; Jeremia 30:3; Ezechiël 11:17; 20:34; 36; Zacharia 10:8-10). Het is letterlijk uitgekomen. Bijna 2000 jaar hebben de Joden niet in hun land kunnen wonen. In 1948 kregen zij weer een eigen staat. Zelfs hun taal die niemand meer sprak en die een 'dode' taal was, is weer tot leven gekomen.

 

De Here Jezus had aangekondigd, dat los van de terugkeer naar het land ook eens de stad Jeruzalem weer aan de Joden teruggegeven zou worden (Lucas 21:24). In 1967 is het gebeurd.

 

Mensen hebben eeuwen lang gelachen om de Bijbel, die vertelde, dat als de Here Jezus zou wederkomen, de mensen in de gehele wereld dit zouden kunnen zien (Zacharia 12:10 en Openbaring 1:7). De Bijbel leek opnieuw een boek vol fantasie te zijn. Inmiddels weten wij, dat zoiets via de TV in de gehele wereld gezien kan worden. Lang voordat er TV was, lang voordat het denkbaar was, dat er ooit TV zou komen, ging de Bijbel er al van uit, dat hij ingeschakeld zou worden in de vervulling van de profetie.

 

De Here Jezus had aangekondigd, dat in de tijd die aan Zijn wederkomst vooraf zou gaan, de ene bevolkingsgroep in Israël zich in opstand zou komen tegen de andere bevolkingsgroep. Mattheüs 24:7 spreekt over een "volk" dat zal opstaan tegen een ander "volk". In het Grieks wordt het woord "etnos" gebruikt. Dit is "een groep van de bevolking". Het is gebeurd: de Palestijnen zijn in opstand gekomen tegen de Joden. De Here Jezus had zelfs gezegd, dat de tempelberg dan een oorzaak zou zijn van verwoestingen die in Israël zouden plaats hebben (Mattheüs 24:15). Het is gebeurd bij de intifada.

 

De profeet Zacharia (9:6) had aangekondigd, dat in de tijd als Israël uit de verstrooiing uit de landen van de wereld zou zijn teruggekeerd, er ook weer Filistijnen zouden zijn. Ook had hij aangekondigd, dat ze in hun oude gebied zouden wonen, namelijk de Gazastrook. Zelfs had hij aangekondigd, dat ze er als een bastaardvolk zouden worden en dus niet zouden behoren bij de Joden en niet zouden behoren bij de Arabieren. Dit alles leek een onmogelijkheid, omdat er in de wereld geen Filistijnen meer waren. Toch zijn ze er weer. Wij noemen ze Palestijnen. Zelf noemen ze zich Filistijnen. Ze vormen inderdaad een aparte bevolkingsgroep in het land en ze zijn al jaren in opstand tegen Israël. Ook worden ze met de nek aangekeken door Egyptenaren, Jordaniërs, Syriërs. Ze horen niet bij de Joden en ze horen niet bij de Arabieren. Juist ook de Arabieren bezien hen als bastaards!

 

En dit zijn maar enkele voorbeelden. Er zijn veel meer voorbeelden te noemen. Ze staan onder andere in mijn boek Profetie en vervulling. Het zou de moeite waard zijn, als u dat eens las. In ieder geval bewijst de Bijbel heel duidelijk zijn eigen waarheid en betrouwbaarheid.