Belangrijke Bijbelse vragen beantwoord


De Heilige Geest en de geestelijke gaven

Heeft iedere gelovige de Heilige Geest?

 

Vraag:
Ik was in een samenkomst waar de voorganger zei, dat je wel gelovig kunt zijn en dan toch niet de Heilige Geest kunt bezitten. En als je eenmaal de Heilige Geest hebt, moet je God bidden, dat je steeds meer van de Geest krijgt. Ik schrok daarvan. Is dat waar?

 

Antwoord:
De Heilige Geest is iedere gelovige geschonken (vgl. Ephese 1:13). Iedere gelovige heeft alles ontvangen wat de Heilige Geest hem of haar kan schenken. Het is niet onze taak om God te bidden ons meer van de Geest en Zijn gaven te geven, want wij hebben de volheid ontvangen in Christus. Het is dus ook niet Bijbels om te bidden om nieuwe gaven, ook al zou je die nog zo graag willen hebben. De Geest geeft wat Hij wil aan wie Hij wil en dit geschiedt op het moment dat je tot geloof komt. Het is onze taak ons aan de Heer toe te wijden in een leven van overgave.

Zie voor uitvoerige informatie mijn boek: De Heilige Geest en een bijzonder leven.

 

 

Heilige of heilige Geest?

 

Vraag:
Misschien is het u weleens opgevallen, dat in de NBG vertaling (1951) soms over "de heilige Geest" (met een kleine h) gesproken wordt en soms over "de Heilige Geest" (met een hoofdletter H). Hoe kan dat?

 

Antwoord:
Mogelijk hebt u gedacht, dat het een slordigheid was bij het zetten en drukken van de tekst, maar dat was het niet. De vertalers hebben met dit verschil willen aangeven, dat er onderscheid gemaakt dient te worden tussen de heilige Geest en de Heilige Geest. Dit is op grond van de grondtekst, waar in het Grieks de ene keer over "DE Heilige Geest" geschreven wordt en een andere keer over "heilige Geest". Hiermee laat de Bijbel zien, dat hier de ene keer over De Heilige Geest die in de hemel woont, geschreven wordt en een andere keer over het geschenk van De Heilige Geest, die gelovigen als een kracht van God in hun leven ontvangen hebben.

Zie voor uitvoerige informatie mijn boek: De Heilige Geest en een bijzonder leven.

 

 

De doop met de Geest

 

Vraag:
Ik ben een gelovige en wil graag gedoopt worden in de Geest. Hoe kan dit?

 

Antwoord:
De Bijbel zegt over alle gelovigen: "Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu uit het Joodse volk of uit een ander volk afkomstig zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn." (1 Corinthe 12:13) Je kunt niet een gelovige zijn en toch niet in de Geest gedoopt zijn. Alle gelovigen zijn gedoopt in de Geest.

Zie voor uitvoerige informatie mijn boek: De Heilige Geest en een bijzonder leven.

 

 

De doop met vuur

 

Vraag:
Wat is de doop met vuur? Is dat een bijzondere zegen voor sommige gelovigen?

 

Antwoord:
De doop met vuur is iets verschrikkelijks. Het betekent: ondergedompeld worden in het vuur van de hel. De doop met de Geest betekent dat je als gelovige in het Lichaam van Christus bent opgenomen en in de hemel komt. De doop met vuur betekent dat je als ongelovige in het oordeel komt en in het vuur van de hel terechtkomt. Helaas weten velen dit niet en bidden zij heel vroom om met vuur gedoopt te mogen worden. Zie vooral het laatste deel van Mattheüs 3.

Zie voor uitvoerige informatie mijn boek: De Heilige Geest en een bijzonder leven.

 

 

Spreken in tongen

 

Vraag:
Ik was eens in een samenkomst waar mensen op een gegeven moment allemaal door elkaar zaten te bidden en daarbij allerlei klanken uitstootten. Toen ik vroeg wat dit was, zeiden zij dat dit "spreken in tongen was, waarbij zij in de hemelse taal aan het bidden waren." Wat moet ik daarmee?

 

Antwoord:
Het spreken in tongen is ontstaan in de Joods-Messiaanse beweging bij de volgelingen van Messias Jezus te Jeruzalem. Zie Handelingen 2. Het was een spreken in bestaande talen, opdat de daar uit andere landen aanwezige Joden de boodschap over de Here Jezus zouden ontvangen en het teken zouden krijgen dat in de profetie was aangekondigd: Paulus bewijst dit aan de hand van een profetie van Jesaja. Hij schrijft: "Er staat in de wet: 'Ik zal tot dit volk spreken door mensen die vreemde talen spreken, door de mond van vreemdelingen, en zelfs dan zullen ze niet naar Mij luisteren – zegt de Heer.'" (1 Corinthe 14:21)
Het spreken in tongen was een teken voor Joden, als die in de samenkomst aanwezig waren, dat de boodschap van Jezus duidelijk maakte, dat Hij de Messias is, de Verzoener van hun zonden, zoals Jesaja 53 had aangekondigd.
Zoals het speciale profeteren een tijdelijke gave was, die verbonden was aan het koninkrijk van de hemelen dat in die tijd aangeboden was en niet meer functioneerde toen de Bijbel compleet was, zo was het spreken in tongen ook een tijdelijke gave die verbonden was aan de aanbieding van het Messiaanse rijk aan Israël (Joël 3:1-5 in NBG: 2:28-32 en 1 Corinthe 13:8).

Zie voor uitvoerige informatie mijn boek: De Heilige Geest en een bijzonder leven.

 

 

De zonde tegen de Heilige Geest

 

Vraag:
Zou het kunnen dat ik de zonde tegen de Heilige Geest gedaan heb? Ik ben daarvoor vaak heel bang.

 

Antwoord:
Velen hebben angst dat zij "de zonde tegen de Heilige Geest" gedaan hebben. Velen zijn werkelijk krankzinnig geworden van angst. Daarom is het goed, dat wij in de Bijbel zoeken, wat de zonde tegen de Heilige Geest is en vooral wat het niet is! De zonde tegen de Heilige Geest is de lastering van de Naam van Jezus, waarin wij de eigen Naam van God (JHWH) terugvinden. Zijn Naam is "Je-shoea" = Jashoea. "Ja" is het begin van de Naam van God. Het gaat om de naam die de enige Naam is waardoor mensen behouden kunnen worden (Handelingen 4:12) en die bij afwijzing de enige Naam is waardoor mensen verloren gaan. De lastering van de Naam houdt in, dat mensen de Naam van Jezus niet koppelen aan God, maar aan de duivel zelf. Zo maakt Marcus 3:22,23,28-30 duidelijk, dat de mensen zeiden, dat Jezus in feite de duivel zelf was. Wie dat gelooft en beweert hoort niet bij de Heer en ontvangt geen vergeving.

Zie voor uitvoerige informatie mijn boek: De Heilige Geest en een bijzonder leven.