Belangrijke Bijbelse vragen beantwoord


Lijden, ziekte en genezing...

Hoeft een christen niet ziek te zijn?

 

Vraag:
Iemand vertelde mij, dat christenen recht hebben op een goede gezondheid, omdat de Here Jezus - toen Hij op aarde was - de zieken genas. Wat denkt u hierover?

 

Antwoord:
Het lijden dat ons overkomt is het gevolg van het feit dat wij sinds Adam en Eva leven in een gebroken wereld. Dit is het gevolg van de zonde. Ziekten en lichamelijke en geestelijke gebreken horen bij deze zondige wereld. Dit betekent niet, dat ziekten en gebreken "dus" het gevolg zijn van persoonlijke zonden. Ze zijn het gevolg van het degeneratieproces in de schepping. Toch kan een ziekte of een vroegtijdige dood in een enkel geval een speciale straf van God zijn voor een zonde die de zieke begaan heeft (1 Corinthe 11:30).

 

God heeft de middelen voor herstel van ziekte in de schepping aan ons meegegeven. Wie ziek is moet daarom gebruik maken van de kennis van de artsen, hun medicijnen en andere behandelmethoden. Dit betekent niet, dat wij niet zouden moeten bidden. Vanzelfsprekend bidden wij ook om genezing en vragen wij God ook de artsen en de medicijnen te willen gebruiken voor ons herstel.

 

Wij zijn ons er echter van bewust, dat wij niet leven in de tijd van de evangeliën toen de Here Jezus op aarde was. Toen genas Hij mensen uit Israël van allerlei kwalen door Zijn persoonlijke aanwezigheid op aarde als teken van Zijn Messias-zijn. Deze genezingen waren zo duidelijk gebonden aan Zijn Messiasschap, dat ze ook alleen in Israël en aan Joden mochten geschieden. Niet-Joden kwamen niet in aanmerking om door middel van het wonder door Jezus genezen te worden. "Deze twaalf zond Jezus uit, en Hij gaf hun de volgende instructies: 'Sla niet de weg naar de heidenen in en bezoek geen Samaritaanse stad. Ga liever op zoek naar de verloren schapen van het volk van Israël. Ga op weg en verkondig: "Het koninkrijk van de hemel is nabij." Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven!'" (Mattheüs 10:5-8)

 

Bijzondere genezingen en andere wonderen horen nog steeds bij de Messiaanse tekenen van het komende vrederijk. Zij zijn ook nu niet aan de Gemeente uit de heidenen gegeven. Bepaalde tekenen waren tekenen die alleen door de apostelen gedaan konden worden (2 Corinthe 12:12). Ook de gave om grote aantallen mensen te kunnen genezen berustte alleen bij de apostelen (Handelingen 2:43; 5:12-16). Dit alles neemt niet weg, dat God vrij is om wanneer Hij dit wil buiten deze regel om toch iemand op een bijzondere wijze genezing te schenken. Dat is dan echter een uitzondering, net zoals dit het was bij de Kanaänese vrouw.