Belangrijke Bijbelse vragen beantwoord


Suïcide

Het is bijzonder droevig als een gezin getroffen wordt doordat één van de gezinsleden zelf een eind aan zijn/haar leven maakt. Dit kan het gevolg zijn van het gebruik van drugs, het kan ook het gevolg zijn van een diepe, diepe depressie, waardoor zo iemand het leven niet meer ziet zitten en het gevoel heeft, dat de dood de enige oplossing is om uit de problemen te komen. Een zelfdoding kan ook geschieden door iemand die psychisch zeer ernstig ziek is.

 

Hoewel wij zelfdoding afwijzen, zijn wij ons er wel van bewust, dat soms ook gelovige Joden en gelovige christenen zó tot angst en wanhoop gedreven werden, dat zij zelf een eind aan hun leven maakten. Zij overwogen dan, dat het beter was om zelf een eind aan hun leven te maken, dan te vallen in de handen van een afschuwelijk wrede vijand - met alle gevolgen van dien (afschuwelijke martelingen. Denk aan de Joden op Massada en christenen in gevangenissen met afschuwelijke martelpraktijken.).

 

In een aantal kerken meent men dat wie zelf een eind aan zijn leven gemaakt heeft, nu automatisch voor eeuwig verloren is. De vraag kan gesteld worden, waar men dit op baseert. Er is geen Bijbeltekst die zegt dat wie zelf een eind aan zijn leven gemaakt heeft, nu voor eeuwig verloren is. Men baseert dit duidelijk op zelf bedachte zogenaamde 'waarheden'. Het kan niet anders, of zo iemand moet verloren zijn, lijkt men te denken. Deze gedachte is echter volkomen in strijd met de boodschap van de Bijbel.

 

In de Bijbel lezen wij niet dat mensen verloren gaan vanwege hun zonden en verkeerde daden, maar vanwege hun ongeloof in de Here Jezus. Verkeerde daden die niet aan God beleden zijn, moeten wel voor God verantwoord worden, maar zij zijn geen reden om verloren te gaan. In 1 Corinthe 3:10-15 lezen wij dat God gelovigen beoordeelt op hum daden. Goede daden zal Hij belonen, verkeerde daden bestraffen. Maar, en dat staat er dan nadrukkelijk, de schuldige zal wel gered worden (zie vers 15).
Zoals andere zonden van een gelovige niet betekenen, dat hij na zijn sterven verloren is, zo geldt dit ook voor hen die zelf een einde aan hun leven maken. De behoudenis hebben wij op grond van ons geloof in het verzoenend sterven van onze Heiland. Eventuele zonden brengen ons nooit terug in de verlorenheid.

 

Wanneer een gezin getroffen wordt door suïcide van één van de gezinsleden, dient dit gezin met de grootste liefde omringd te worden en mag de dader door niemand verder veroordeeld worden. God is de enige die het 'hoe' en 'waarom' weet en een juist oordeel kan vellen!