Het boek Openbaring - Openbaring 13

U kunt deze studie meeluisteren:

Openbaring 12:18, 13:1-18

DE TWEE BEESTEN

De tijd waarin wij ons op dit moment van Openbaring 13 bevinden: De grote verdrukking.

Openbaring 6-19 behandelt de periode van de grote verdrukking. In ieder hoofdstuk wordt echter een ander aspect van die tijd behandeld. Soms bezien vanuit de hemel, soms bezien vanaf de aarde. Nu gaat het over de aanwezigheid en het werk van satan met zijn beide handlangers: de draak met twee beesten.

 

In dit hoofdstuk leren wij de duivel en zijn adjudanten kennen. Wij komen te weten, dat de duivel, de draak niet alleen aan het werk zal zijn tijdens de grote verdrukking. Hij zal twee assistenten hebben die zó slecht zijn, dat zij 'beesten' genoemd worden. Een sinister driemanschap: een draak en twee beesten.

 

Dit drietal zal zich tijdens de grote verdrukking speciaal richten op Israël. Dit hoofdstuk laat ons als een vervolg op de profetieën van Daniël zien, hoe dit driemanschap tijdens de grote verdrukking tewerk zal gaan. Het zal schrikbarend zijn. Daniël 9:27 had al gezegd dat het volk Israël een verbond zou sluiten met de antichrist. Jesaja 28:15 had de ernst van dit verbond duidelijk gemaakt, door het een verbond met de dood te noemen. Het moet duidelijk zijn dat het zal gaan om een vredesverbond, waarbij het eindresultaat de dood zal zijn. Dat lijkt op de wijze waarop de islam een verbond mag sluiten: door middel van leugen en bedrog kan de islam dan toch haar doel bereiken!
"Maar wee de aarde en de zee: de duivel is naar jullie afgedaald! Hij is woedend, want hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft." (Openbaring 12:12)

Dit vindt zijn vervolg in hoofdstuk 13. Hier zien wij de duivel bij de aarde en bij de zee.
Het vorige hoofdstuk eindigde als volgt: "De draak was woedend op de vrouw en ging weg om strijd te leveren met de rest van haar nageslacht, met allen die zich aan Gods geboden houden en bij het getuigenis van Jezus blijven." (Openbaring 12:17)

 

Nu gaat het verder: "Hij ging op het strand bij de zee staan. (13:1) Toen zag ik uit de zee een beest opkomen. Het had tien horens en zeven koppen; het had een kroon op elke horen, en er stonden godslasterlijke namen op zijn koppen." (Openbaring 13:1)

 

De draak staat op het strand bij de zee. Veel vertalingen zeggen dat Johannes op het strand bij de zee stond. Zie HSV: "En ik stond op het zand bij de zee."
Het probleem is, dat je op twee manieren kunt vertalen: "Ik stond" en: "Hij stond."
Eigenlijk maakt het misschien niet zo veel uit wat je van deze mogelijkheden kiest.

 

De draak staat gereed in een poging om Israël een laatste en definitieve slag toe te brengen. Satan zelf zal de legers in de grote verdrukking aanvoeren in hun strijd tegen Israël. Vandaar dat die strijd ook een satanisch karakter zal dragen.

 

Nu reeds zien wij het satanische als jihadisten ten strijde trekken tegen andersdenkenden.

 

 

Welke mensen worden hier genoemd?

 

In dit hoofdstuk gaat het over de beesten en de 'heiligen'. In veel kerken gaat men ervan uit dat de christenen 'de heiligen' zijn. Als dat hier het geval zou zijn, gaan de christenen door de grote verdrukking heen en worden zij geconfronteerd met twee demonische beesten.
In de Bijbel worden de Joden in de profetische literatuur echter steeds 'de heiligen' genoemd. In de brieven aan de gemeenten worden de christenen ook heiligen genoemd, maar niet in de specifiek Joodse geschriften, zoals het Oude Testament, het evangelie van Mattheus en het boek Openbaring.
Dit hoofdstuk hoeft dus de christenen geen angst aan te jagen!

 

 

Twee beesten

De twee handlangers van de draak

 

Openbaring 13 vertelt over twee beesten. "Beest" wordt hier gebruikt in tegenstelling tot de "dieren" die in de hemel gezien werden, in Openbaring 4.
Dier = zooa = positief.
Beest = therion = negatief = wild beest.

 

In de Joodse leer over de eindtijd kennen de rabbijnen ook twee bijzondere beesten. Beide beesten komen wij ook in de Bijbel tegen:

 1. De Leviathan. Zie Job 40:20-41:25. In de Joodse leer is dit het beest uit de zee. Het is een vrouwelijk beest.
 2. De Behemoth. Zie Job 40:10-19. In de Joodse leer komt dit beest op aarde. Het is een mannelijk beest.

De twee beesten uit Openbaring 13 komen niet ná elkaar, maar intreden ongeveer gelijktijdig op.

 

 

Het eerste beest: de Leviathan

 

De naam Leviathan betekent "gekronkeld dier". De leviathan wordt beschreven in Job 40:20 41:25. In Job wordt de krokodil naast het nijlpaard gesteld; van beide moest Job leren hoe klein hij was en hoe onbevoegd om Gods wereldbestuur te bekritiseren (40:3 9 en 40:8 14). Velen menen dat het hier gaat om de nijlkrokodil, maar dat is bepaald omstreden.

 

Deze krokodil kwam in Kanaän eigenlijk niet voor. Hij heeft een uit platen gevormde huid, het trommelvlies onder een klep verborgen, een korte tong en sterke, kegelvormige tanden. In onderscheiding van de alligator heeft hij een regelmatig spits toelopende snuit en zwemvliezen tussen de vier tenen van de achterpoten. De krokodil leeft het liefst in het water; op het land voelt hij zich minder veilig. Hij valt andere dieren aan en verslindt ze; alleen het nijlpaard kan zijn aanval weerstaan.

 

Dat met de Leviathan waarschijnlijk geen krokodil bedoeld is, blijkt uit het feit dat men in de Oudheid best in staat was, de krokodil te vangen. Vooral de bewoners van Tentyra in Opper Egypte waren als krokodillenjagers beroemd. Bij Thebe en in Arsinoë werden krokodillen vereerd; de Egyptenaren hadden ze weten te temmen.

 

Een ander dier waar uitleggers geen raad mee weten is de "grote zeedraak" in Eze 29:3 en 32:2. Ook hier is gedacht aan een krokodil. Hij heet hier tannin, zoals slangen en andere grote waterdieren heten en komt hier voor als symbool van de koning van Egypte. Ook op andere plaatsen is hij een beeld van de Egyptenaren: bijv. in Ps. 68:31 en Ps 68:30 ("het gedierte des riets"), in Ps 74:14 waar op de ondergang van Farao en zijn leger in de Rode Zee wordt gezinspeeld, in Jes 51:9 waar het zeemonster Rahab, ook een symbool van Egypte, de krokodil aanduidt, en misschien in Jes 27:1.

 

In de andere teksten waar de Leviathan voorkomt, ontmoeten wij een oude dichterlijk mythologische opvatting. Het woord duidt daar grote watermonsters, waterslangen enz. aan (Ps 104:26). Sommigen denken aan overgeleverde kennis van dinosauriërs.

 

Op de achtergrond van Job 3:8 26:13 staat een voorstelling over een mythisch monster, dat zon en maan achtervolgde. Zons- en maansverduistering ontstonden wanneer het monster de zon of de maan bereikte en omvatte. Mogelijk is ook de uitdrukking in Ps 74:14, "Gij hebt de koppen des leviathans verpletterd," onder invloed van deze opvatting ontstaan. Ook de symbolische voorstelling van de wereldmachten in Jes 27:1 is aan dit hemelse monster ontleend.

 

De voorstellingen van de latere Joden over de Leviathan gaan nog verder. In het boek Henoch (60:7vv,24v) is dit dier een vrouwelijk monster, en wordt evenals de mannelijke behemoth in verband gebracht met de zondvloed. Volgens APOSV 4Ezr 6.49 52 was de Leviathan bestemd om op het grote gastmaal in het Paradijs door de rechtvaardigen te worden gegeten.

 

 

Het tweede beest: de Behemoth

 

Behemoth (Hebreeuws: בהמות, behemoth (modern: behemot), Arabisch: بهيموث , Bahīmūth of بهموت , Bahamūt) is de Oud Hebreeuwse naam van een reusachtig dier dat beschreven wordt in het boek Job van de (Hebreeuwse) Bijbel. Volgens de beschrijving is het de koning der zoogdieren (zie ook Ziz, koning der vogels, en Leviathan, koning der vissen).

 

Sinds de 17e eeuw is getracht de Behemoth te identificeren. Hij wordt wel geassocieerd met het nijlpaard, de olifant of de waterbuffel. Het probleem voor de meeste van deze theorieën is dat volgens de beschrijving de staart van de Behemoth "is als een ceder" terwijl de genoemde dieren niet bepaald een indrukwekkende staart hebben. Sommige vertalingen, zoals de Willibrordvertaling (WV95), hebben dit echter omzeild door deze staart te vertalen met "lid, penis". Een andere theorie stelt dat het om een brontosaurus gaat, die inderdaad een stevige staart had, maar volgens de geldende opvattingen nooit tegelijk met de mens leefde. Een andere veronderstelling is dat de Behemoth het product is van de fantasie van de auteur van het boek Job, een symbool voor de macht van God (in vers 24 wordt beschreven dat de Behemoth een ring door zijn neus heeft, een teken dat hij door God getemd zou zijn).

 

In literaire taal gebruikt men soms het woord behemoth om iets aan te duiden dat extreem groot, log of inefficiënt is.

 

Job 40:10 19 (Statenvertaling):
10    Zie nu Behemoth, welken Ik gemaakt heb nevens u; hij eet hooi, gelijk een rund.
11    Zie toch, zijn kracht is in zijn lenden, en zijn macht in den navel zijns buiks.
12    Als het hem lust, zijn staart is als een ceder; de zenuwen zijner schaamte zijn doorvlochten.
13    Zijn beenderen zijn als vast koper; zijn gebeenten zijn als ijzeren handbomen.
14    Hij is een hoofdstuk der wegen Gods; die hem gemaakt heeft, heeft hem zijn zwaard aangehecht.
15    Omdat de bergen hem voeder voortbrengen, daarom spelen al de dieren des velds aldaar.
16    Onder schaduwachtige bomen ligt hij neder, in een schuilplaats des riets en des slijks.
17    De schaduwachtige bomen bedekken hem, elkeen met zijn schaduw; de beekwilgen omringen hem.
18    Zie, hij doet de rivier geweld aan, en verhaast zich niet; hij vertrouwt, dat hij de Jordaan in zijn mond zou kunnen intrekken.
19    Zou men hem voor zijn ogen kunnen vangen? Zou men hem met strikken den neus doorboren kunnen?

 

 

De Leviatan

 

Een dier uit de oertijd, ook bekend uit de mythologie van het oude Kanaän, voorgesteld als een grote kronkelende zeeslang. Het was vaak het symbool van de chaos en van de anti goddelijke machten. (Jes 27:1)

 

In de Statenvertaling komen wij beide namen tegen. In latere vertalingen zijn de twee namen door namen van dieren weergegeven: nijlpaard en krokodil. Het gaat echter niet over een nijlpaard en een krokodil, het gaat over twee mysterieuze wezens, waarvan de naam niet vertaald kan worden in voor ons bekende dieren. Het zijn twee beesten die de macht van satan tot uitdrukking moeten brengen.

 

 

Het eerste beest in Openbaring 13

 

Het eerste beest is uit de zee. Het is HET beest, de politiek leider, de antichrist. Hij is de anti-messias. Het beest heeft 10 horens en 7 koppen. (zie vers 1), net zoals de draak heeft, zie Openbaring 12:3. Hij heeft echter geen kronen op zijn hoofd, maar namen van godslastering. Het beest lijkt op een samenvoeging van de 4 dieren uit Daniël 7:2, leeuw, beer, luipaard en het dier met de 4 horens.

 

Bij Daniël zijn deze vier dieren het beeld van 4 rijken: Babylonië, Perzië, Griekenland en Rome.

 

Het beest heeft een dodelijke wond, maar geneest. Hij staat dus als het ware op uit de dood. Hiermee is hij een bijzondere imitatie van de echte Messias!

 

Het beest lastert God (:5,6), net zoals het vierde dier in Daniël 7:8,11,20. (zie ook Daniël 8:11 en 11:36)
Alle ongelovigen zullen het beest aanbidden (:8).
Het beest zal oorlog voeren tegen hen die van God zijn (:7 en Daniël 7:21). Zijn dat de christenen? Neen, dat zijn de Joden.

 

Terwijl de Here Jezus kon zeggen dat Hij één is met de Vader, kan van de antichrist gezegd worden dat hij één is met de duivel.

 

Johannes ziet in zijn visioen een korte maar hevige strijd van de demonische wereld tegen de heiligen, dat zijn de Joden. Later zal Johannes nog duidelijker zien, dat het om een satanische aanval tegen Israël gaat.
12    De zesde engel goot zijn offerschaal leeg over de grote rivier de Eufraat. De rivier viel droog en maakte de weg vrij voor de koningen uit het oosten.
13    Toen zag ik dat uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten te voorschijn kwamen in de vorm van kikkers.
14    Dat zijn demonische geesten die tekenen verrichten en erop uitgaan om alle koningen op aarde bijeen te brengen voor de strijd op de grote dag van de almachtige God.
(Openbaring 16:12-14)

 

"Het opende zijn bek en lasterde God, zijn naam en zijn woning (tent) en hen die in de hemel wonen." (:6) Gods woning is Zijn woning in de hemel.

 1. Hij lastert God en Zijn Naam.
 2. Hij spreekt kwaad van de hemel.
 3. Hij spreekt kwaad van de zaligen in de hemel. Hij kan hen niet meer verleiden, maar trekt nu met woorden tegen hen ten strijde.

Wij moeten gewaarschuwd zijn door de eerste brief van Johannes, die ons laat weten dat er nu al vele antichristen zijn en dat de geest van de antichrist al aan het werk is!

 

Wij zagen al in Openbaring 9 dat de aarde tijdens de grote verdrukking overspoeld zal worden door demonen. Dit hoofdstuk deelt ons mee, dat deze demonen niet zonder leiding komen. Hun grote 'bazen', hun grote leiders zullen erbij zijn!

 

 

Wie is de antichrist?

 

Door de eeuwen heen hebben velen geprobeerd een naam in te vullen als het ging over de antichrist. Keizer Nero werd genoemd, keizer Caligula. Maar ook de paus, Henry Kissinger en Jimmy Carter, president van Amerika. Ook werd gedacht aan Napoleon, Hitler en Mussolini.

 

Omdat gesproken werd over de terugkeer uit de dood van de antichrist dachten sommigen dat de Griekse despoot Antiochus Epiphanes uit de dood zou opstaan, of keizer Nero.

 

 

Het tweede beest

 

Het 2e beest komt op uit de aarde, het ANDERE beest, geestelijk leider, religieus leider, de valse profeet. Hij zal de mensen zo'n hersenspoeling geven, dat de meeste mensen de antichrist zullen navolgen en hem als een god zullen vereren.

 

Dit beest spreekt als de draak en zorgt ervoor, dat de mensen het beest uit de zee zullen aanbidden (:12).
Ook dit beest doet grote tekenen en verleidt daardoor de mensen (:13)

 

Hier hebben wij een ernstige waarschuwing tegen geestelijke leiders die op dienaren van God lijken, maar het toch niet blijken te zijn!

 

Dit beest zorgt ervoor dat er een beeld gemaakt wordt voor het eerste beest (uit de zee) (:14) en dat allen die het beeld niet aanbidden, gedood zullen worden (:15).

 

De volgelingen van dit beest krijgen een merkteken (:16). De gelovigen krijgen een zegel, de ongelovigen krijgen een merkteken. "Merkteken" is charakma, het brandmerk, teken, dat je eigendom bent en in dienst staat van de overheerser. Het is een officieel zegel. Het woord wordt ook gebruikt voor een tatoeage.

 

Het lijkt alsof de wereld zich aan het voorbereiden is op deze tijd, gezien de toename van het aantal tatoeages. In die tijd zullen mensen vrijwillig het merkteken van het beest op zich laten zetten. Terwijl de Joden van God de opdracht hadden gekregen om de gebedsriemen aan linkerhand en voorhoofd te bevestigen, zullen de mensen in die tijd de tekenen van het beest op zich nemen.

 

Gewoon inkopen doen zal dan niet meer mogelijk zijn als men dit merkteken niet heeft. Zoals het onmogelijk is om een pinbetaling te doen als je geen pinpasje hebt, zo zal het in die tijd onmogelijk betalingen te doen als je het speciale merkteken niet hebt. Het gaat hier over de valse profeet, die niet ná de antichrist zal optreden, maar die gelijktijdig met de antichrist zal optreden. Wij komen hem ook tegen in latere hoofdstukken.

 

12    De zesde engel goot zijn offerschaal leeg over de grote rivier de Eufraat. De rivier viel droog en maakte de weg vrij voor de koningen uit het oosten.
13    Toen zag ik dat uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten te voorschijn kwamen in de vorm van kikkers.
14    Dat zijn demonische geesten die tekenen verrichten en erop uitgaan om alle koningen op aarde bijeen te brengen voor de strijd op de grote dag van de almachtige God.
(Openbaring 16:12-14)

 

 

Het einde

 

19    Ik zag dat het beest en de koningen op aarde zich met hun troepen hadden verzameld om oorlog te voeren met de ruiter op het paard en zijn legermacht.
20    Het beest werd gevangengenomen, samen met de valse profeet die in zijn bijzijn tekenen had verricht, waardoor hij iedereen had misleid die het merkteken van het beest droeg en zijn beeld aanbad. Levend werden ze in de vuurpoel met brandende zwavel gegooid.
(Openbaring 19:19,10)

 

10    En de duivel, die hen misleidde, wordt in de poel van vuur en zwavel gegooid, bij het beest en de valse profeet. Daar zullen ze dag en nacht worden gepijnigd, tot in eeuwigheid.
(Openbaring 20:10)

 

 

Een beeld

 

Het tweede beest, de valse profeet, zal een groot beeld laten maken dat het eerste beest moet voorstellen. Dus: een machtig standbeeld voor de antichrist.
In die tijd zal men meer dan in het verleden betrokken zijn op het spirituele. Zoals mensen nu al overal Boeddha beeldjes hebben staan, zoals in sommige landen grote eer bewezen wordt aan standbeelden van hun leiders, zo zal dit nu ook het geval zijn. Goddelijk eerbewijs voor de machtige antichrist.

 

Dan zal er echter een opmerkelijk wonder plaats vinden, of zal het een staaltje zijn van moderne computertechniek, waarvan Johannes 2000 jaar geleden nog geen weet van had. Het beeld kan praten. Het beeld zal een bepaalde macht hebben.

 

Dit beeld zal zijn voorgeschiedenis hebben in het beeld van koning Nebucadnezar, waarover in het boek Daniel geschreven staat. Het was een groot gouden beeld. Ieder die niet knielde voor dit beeld en het aanbad werd in de vurige oven geworpen.
Drie Joodse mannen weigeren dan om voor het beeld te knielen. Ze worden in de vurige oven geworpen. Ze verbrandden echter niet. God zond Zijn engel, die hen beschermde. Dit is een beeld van de bescherming die God aan Israël zal geven ten tijde van de komende grote verdrukking.

 

14    Het wist de mensen die op aarde leven te misleiden door de tekenen die het voor de ogen van het eerste beest kon verrichten. Het droeg hun op een beeld te maken voor het beest dat ondanks zijn steekwond toch leefde.
15    Het kreeg de macht om dat beeld leven in te blazen, zodat het beeld van het beest ook kon spreken en ervoor kon zorgen dat iedereen die het beeld niet aanbad, gedood zou worden.
(Openbaring 13:14,15)

 

 

Een ernstige waarschuwing

 

9     Wie oren heeft, moet horen.
10    Wie gevangenschap moet verduren, zal in gevangenschap gaan. En wie door het zwaard moet sterven, zal sterven door het zwaard. Hier komt het aan op de standvastigheid en trouw van de heiligen.

 

Zonder te willen of kunnen zeggen dat hier de wreedheden van de islam bedoeld worden, valt in onze tijd toch wel op, dat er bepaalde overeenkomst lijkt te zijn.

 1. Terroristische gevangenschap.
 2. Terreur met het zwaard.

Het is de aankondiging van een zware tijd.

 

 

Het beest, een profeet

 

Wat is een profeet? Een profeet is onder andere iemand, die voor een ander spreekt.

 

Zoals Aaron de opdracht ontving om voor Mozes te spreken, zo was Aaron de profeet van Mozes (Ex. 4:16; 7:1) Zoals Aaron de mond van Mozes was, de profeet van Mozes was, zo zal in de komende grote verdrukking deze valse profeet de mond van de antichrist zijn.
Deze valse profeet zal de handlanger van de komende antichrist zijn. Deze valse profeet zal een soort minister van godsdienstzaken zijn voor de gehele wereld.
Deze valse profeet zal de grootste van alle valse profeten zijn, die ooit geleefd hebben.

 

Zijn naam: de valse profeet (Openb. 16:13; 19:20; 20:10).

 

 

Satanische drieëenheid

 

De satanische drieeenheid: (Openb. 16:13)

 1. Draak uit de afgrond, de duivel - de anti god,
 2. Beest uit de zee - de anti christ. Zoals de Here Jezus 'Immanuel', God met ons is, zo is het Beest uit de zee: de antichrist met ons, ja de duivel is met de mensen op aarde!
 3. Beest uit de aarde - de anti geest.

De beschrijving van dit beest:

 1. uiterlijk: 2 horens - als een lam. Deze horens zal hij niet in werkelijkheid dragen, die heeft hij alleen in dit beeld, om ons duidelijk te maken, wie hij is. In deze gedaante zal hij zich voordoen alsof hij een afgezant van Jezus Christus, het Lam Gods is. In werkelijkheid zal hij een afgezant van satan zijn. Paulus waarschuwde al: 2 Cor. 11:13-15.
 2. innerlijk: Stem van de draak, Openb. 13:11. Hij zal spreken als de duivel. In zijn godslasteringen zal hij de taal van de duivel spreken.

Waarschuwingen van de Here Jezus:

 

"Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden.
Want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om ook Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden." (Mattheüs 24:11,24)

 

"er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die tekenen en wonderen zullen verrichten om Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden." (Marcus 13:22)

 

De vergelijking van deze satanische geest met de Heilige Geest van God:

 • De Heilige Geest is de derde persoon van de Goddelijke drieëenheid.
  De valse profeet is de derde persoon van de satanische drieëenheid.
 • Toen de Here Jezus Zijn werk deed, stond de Heilige Geest Hem steeds terzijde; de Here Jezus werkte in de kracht van de Heilige Geest.
  Vanaf het moment dat de antichrist zijn werk zal beginnen, zal de valse profeet hem steeds terzijde staan; de antichrist zal werken in en met de kracht van de valse profeet.
 • De Geest van God is een heilige Geest.
  De valse profeet is een onreine geest.
 • De Heilige Geest is de Geest van waarheid, die de gelovigen in alle waarheid zal leiden.
  De valse profeet is de geest van de leugen en de misleiding, die de ongelovigen op alle terreinen zal proberen te bedriegen. Hij doet alsof hij een lam is, in werkelijkheid is hij een wolf in schaapskleren.
 • De Heilige Geest spreekt niet over Zichzelf, maar Hij verheerlijkt de Here Jezus.
  De valse profeet zal zijn leven en gaven ten dienste stellen van de antichrist en hem verheerlijken.
 • De Heilige Geest leert de mensen de dienst van de ene ware God.
  De valse profeet zal de mensen leiden in de weg van de afgoderij. Hij zal zelfs een beeld van de antichrist laten aanbidden.
 • De Here Jezus verrichtte in de kracht van de Heilige Geest Zijn wonderen en tekenen.
  De valse profeet zal eveneens wonderen en krachten doen, maar hij zal zijn kracht uit de afgrond ontvangen.
 • De Heilige Geest leidt de mensen tot het ware leven.
  De valse profeet zal de mensen leiden tot de ware dood.
 • De Heilige Geest verzegelt allen die van de Here Jezus Zijn.
  De valse profeet zal zijn merkteken drukken op al zijn volgelingen.
 • De Heilige Geest leidt de gelovigen tot eenheid in Christus.
  De valse profeet zal de ongelovigen leiden tot een valse eenheid.
 • De valse profeet zal de rechterhand van de antichrist zijn. Openb. 13:12
  Zoals Farao aan zijn rechterhand de tovenaars had, Ex. 7:11,22, zoals Balak aan zijn rechterhand Bileam had, Num. 22, zo zal de antichrist als zijn rechterhand de valse profeet hebben.
  Hij zal de mensen er toe brengen, dat zij de antichrist als een god gaan vereren en hem zullen aanbidden. Zoiets is al eerder gebeurd, nl. bij Herodes - Hand. 12:21-23.

 

De valse profeet zal grote wonderen doen

 

Openb. 13:12 (dodelijke wond zal genezen), 13 (vuur van de hemel), (het beeld ontvangt een geest, zodat het kan spreken)15.

 

12    Voor de ogen van het eerste beest oefende het heel diens macht uit. Het dwong de aarde en alle mensen die erop leefden het eerste beest, dat van zijn dodelijke verwonding genezen was, te aanbidden.
13    Het verrichtte indrukwekkende tekenen, het liet voor de ogen van de mensen zelfs vuur uit de hemel neerdalen op de aarde.
14    Het wist de mensen die op aarde leven te misleiden door de tekenen die het voor de ogen van het eerste beest kon verrichten. Het droeg hun op een beeld te maken voor het beest dat ondanks zijn steekwond toch leefde.
15    Het kreeg de macht om dat beeld leven in te blazen, zodat het beeld van het beest ook kon spreken.
(Openbaring 13:12-15)

 

Grote wonderen, net als Jannes en Jambres - Ex. 7:11 en 2 Tim. 3:8.
Grote wonderen, net als Elia, die 2x vuur uit de hemel liet nederdalen - 1 Kon. 8:38 en 2 Kon. 1:10,12.
Grote wonderen, net als de 2 getuigen uit Openb. 11 - Openb. 11:5.

 

 

De valse profeet zal opnieuw vervolging teweeg brengen.

 

13    Het verrichtte indrukwekkende tekenen, het liet voor de ogen van de mensen zelfs vuur uit de hemel neerdalen op de aarde.
14    Het wist de mensen die op aarde leven te misleiden door de tekenen die het voor de ogen van het eerste beest kon verrichten.
(Openb. 13:13,14a)

 

9    De komst van de wetteloze mens is het werk van Satan en gaat gepaard met groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen,
10    en allen die verloren zullen gaan, zal hij met zijn kwaadaardigheid verleiden. Want ze hebben de liefde voor de waarheid, die hen had kunnen redden, niet aanvaard.
11    Daarom treft God hen met verblinding, zodat ze dwalen en de leugen geloven.
(2 Thess. 2:9-11)

 

 

Waarschuwing

 

Deuteronomium 13:1-4

 1. (13:2) Wanneer een profeet of een droomuitlegger uit uw midden een teken of een wonder voorspelt,
 2. (13:3) dat vervolgens uitkomt, en hij verbindt daaraan een oproep om andere, u onbekende goden te volgen en te dienen
 3. (13:4) luister dan niet naar wat hij zegt. Want de HEER, uw God, wil u daarmee op de proef stellen, om te ontdekken of u hem wel met hart en ziel liefhebt.
 4. (13:5) Blijf de HEER, uw God, volgen en heb alleen voor hem ontzag. Leef zijn geboden na en luister naar hem; dien alleen hem en blijf hem toegedaan.

Het gaat in de tijd van de grote verdrukking om een valse eenheid, dus ook om één wereldgodsdienst. De valse profeet zal in die tijd geen zgn. dwaalleer meer gedogen.

 

Nu reeds zijn er leugensprekers in de kerk aan het woord. Demonische machten bemoeien zich met de boodschap van de Bijbel en met de uitleg van de Bijbel.

 

In die tijd zullen er weer wonderen en tekenen geschieden. Van de Here Jezus lezen wij telkens, dat Hij tekenen verrichtte. Zijn wonderen betekenden iets - Matth. 11:1-6 - zij waren de tekenen van het komende koninkrijk.

 

Openb. 13:14b,15 - denk aan het beeld uit Daniel 3.

 

 

Economische uitsluiting

 

Wie het merkteken van het beest niet heeft, zal niet kunnen kopen of verkopen
Openb. 13:17 "…en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij (of: zij) die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam."
Het leven zal moeilijk worden.

 

 

Een wonderlijk getal

666

 

Joden hebben zich haast altijd bezig gehouden met gematria, dat is getallensymboliek.
Openb. 13:18 - het getal 666 is het getal van de mens, die op de 6e dag geschapen werd. Wij komen dit getal ook tegen bij het beeld van Nebucadnezar, dat 60 el hoog en 6 el breed is, terwijl er ook nog 6 muziekinstrumenten gebruikt werden.
In 2 Tim. 3:1-4 is sprake van 3 x 6 zonden.

 

De wijze waarop je in het Grieks 666 schrijft is opmerkelijk:
De eerste en de laatste letter vormen ook de eerste en de laatste letter van het woord christus. De laatste letter is ook de eerste letter van stauros = kruis. De middelste letter wordt geschreven als een slang. Dat is het teken van de valse profeet: Aan de buitenkant doet hij zich voor alsof hij te maken heeft met Christus en van de Here Jezus is. In zijn hart toont hij, dat hij van de duivel, van de draak, van de slang is.

 

In onze tijd is het nog onmogelijk om de naam van de antichrist te weten te komen aan de hand van het getal 666. Als de antichrist eenmaal zichtbaar op aarde zal zijn, zal het makkelijk zijn om aan de hand van het getal 666 de naam van de antichrist te ontlenen.

 

Het einde van de valse profeet: Openb. 19:20; 20:10

 

 

Boodschap

 

De boodschap van dit hoofdstuk is ons te laten zien, dat satan nog steeds niet gebonden is en dat wij nog steeds niet in het Messiaanse vrederijk leven. Juist ook tijdens de grote verdrukking heeft satan nog veel macht op aarde.

 

De wereld is onderweg naar de grote verdrukking. Dat wordt de tijd waarin satans macht op aarde groot zal zijn, terwijl tevens Gods oordelen over de aarde zullen komen. Wij zijn niet onderweg naar een grote geestelijke opwekking, zoals velen ons willen doen geloven, maar naar een tijd van geestelijke armoede en demonie.
Daarom is het zaak dat de gelovigen toegewijd blijven aan hun hemelse Heer.