Het boek Openbaring - Openbaring 14:6-20

U kunt deze studie meeluisteren:

Openbaring 14:6-20

HET OORDEEL KOMT NADERBIJ

"Toen zag ik dit:..." (:1). NBG: "En ik zag en zie..."
Johannes zag bepaalde gebeurtenissen in de hemel en bepaalde gebeurtenissen op aarde.
"Toen zag ik dit:..." (:14). NBG: "En ik zag en zie..."

Dit gedeelte is de vervulling van wat wij lezen in Mattheus 25:31-33):
"Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt; de schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links."

 

 

Gods getuigen op aarde

  1. Israël was een getuige van God.
  2. Mozes en de profeten waren getuigen van God.
  3. De Gemeente is een getuige van God (Openbaring 2 en 3).
  4. De 2 getuigen uit Openbaring 11 waren getuigen van God (Openbaring 11).
  5. Nu komen er 3 engelen die van God zullen getuigen (Openbaring 14).

Drie engelen

 

Johannes ziet verschillende engelen in de hemel.

 

De eerste engel vliegt in de hemel. Hij vliegt hoog aan de hemel, zodat hij mogelijk voor iedereen zichtbaar zal zijn. Dan zullen zijn woorden mogelijk ook voor iedereen hoorbaar zijn. Hij kondigt het oordeel over alle volken aan (:6). Tevens roept hij de volken op aarde op om God te aanbidden (:7).

 

Nooit eerder hoorden wij in de Bijbel dat engelen vlogen. Ze stonden altijd als mensen direct voor de mens op aarde. Cherubs hebben vleugels, maar nooit lazen wij dat zij ermee vlogen. Zij bedekten hun gelaat met hun vleugels.

 

Deze engel brengt een eeuwig evangelie. Deze woorden kunnen verwarrend zijn. De bedoeling is: een eeuwig geldende boodschap (zie HSV). Het BOEK: een blijvende boodschap. De boodschap kan niet meer veranderd worden.

 

Het is niet het evangelie zoals dat sinds de Pinksterdag gepredikt is. Het is niet het reddende evangelie, dat ieder die in de Here Jezus gelooft voor eeuwig behouden is. Het is de boodschap van het einde; van redding en rust voor de ene mens, de gelovige en oordeel en straf voor de andere mens, voor de ongelovige. Dit evangelie houdt zelfs de val en het oordeel van Babylon is!

 

Het is in feite een laatste oproep aan de mensheid om tot inkeer te komen, omdat nu spoedig Gods oordeel zal komen en er geen redding meer mogelijk is.
De boodschap omvat drie punten:

  1. Vrees God en geef Hem eer.
  2. Het uur van Gods oordeel over de wereld, over satan en over het beest is gekomen.
  3. Erkent en aanbidt de Schepper.

De tweede engel kijkt al vooruit in de toekomst en ziet al wat nog gebeuren moet. Hij ziet Babylon al als gevallen, hoewel dat pas in hoofdstuk 17-19 het geval is. Babylon heeft de volkeren namelijk tot afgoderij verleid, wat hier als hoererij wordt voorgesteld. Het is een profetie als in Jesaja 21:9. "Daar komen soldaten op strijdwagens, wagens, met paarden bespannen. Dan roept hij: 'Gevallen, gevallen is Babel! Al zijn godenbeelden liggen verbrijzeld!'"

 

En als in Jeremia 51:7,8. "Babel was een gouden beker in de hand van de HEER, een beker die de hele wereld dronken voerde. Alle volken dronken van de wijn, daardoor zijn ze zo waanzinnig. Plotseling valt Babel, hef een klaaglied aan! Haal balsem die haar pijn verlicht, misschien geneest ze nog. Maar de artsen zeggen: "We hebben geprobeerd haar te genezen, ze was niet te redden.
Laat haar achter, wij gaan terug naar ons eigen land. Deze straf gaat elke aardse maat te boven, dit vonnis reikt tot aan de wolken."
Israël zal zeggen: "De HEER heeft onze rechten hersteld. Kom, laten we in Sion vertellen wat de HEER, onze God, heeft gedaan." (Jeremia 51:7-10)

 

Babel is de stad van de zwarte magie, toverij, astrologie. Babel is de bron van afgoderij en hoererij.

 

De val van Babylon moet op dit moment nog komen. Hij wordt echter reeds als een voldongen feit genoemd. Dit maakt duidelijk, dat deze val zeker zal komen.

 

Gaat het over een letterlijk of over een figuurlijk Babylon? Velen nemen aan dat Rome bedoeld wordt en dat het gaat over de valse wereldkerk van de eindtijd. Rome is namelijk gebouwd op 7 heuvels, zoals in Openbaring 17:9 gezegd wordt. Als Joden in vroeger tijden over Rome spraken, noemden zij de stad vaker 'Babylon'.

 

Anderen menen dat het boze wereld systeem, de boze macht bedoeld wordt. Dat is: de macht van satan in de wereld.

 

Weer anderen denken aan het goddeloze in het algemeen. Het zou dan een figuurlijke omschrijving zijn.

 

Het is echter heel goed mogelijk dat gewoon het letterlijke Babylon bedoeld wordt. Dat land lag aan de Eufraat en werd doorkruist met allerlei kanalen.
Zie: "De zesde engel goot zijn offerschaal leeg over de grote rivier de Eufraat." (Openbaring 16:12)
"Een van de zeven engelen met de offerschalen kwam op me af en zei: 'Ik wil je laten zien hoe de grote hoer die aan talrijke waterstromen zit, veroordeeld wordt.
De waterstromen die je zag, 'zei de engel, 'waar de hoer aan zit, zijn vele landen en volken en stammen." (Openbaring 17:1 en 15)
en:
"Volk van Babel, je woont tussen grote rivieren, te midden van grote rijkdommen, maar je einde is gekomen, je levensdraad wordt doorgesneden.
De HEER van de hemelse machten heeft bij zichzelf gezworen: Ik bedek dat land met vijanden, als sprinkhanen zo talrijk, ze heffen strijdkreten tegen je aan." (Jeremia 51:13, 14)

 

Er wordt echter niet gezegd, zoals van Jeruzalem dat het figuurlijk als Sodom is, dat Rome figuurlijk als Babylon is.
Babylon uit het Oude Testament bestond niet meer en kon dus niet bedoeld worden, zo dacht men. Maar... Babylon bestaat nog altijd. Alleen heet het nu Irak.

 

De oude stad Babel bestaat ook nog! Hij is opgegraven.
De processie straat is lang en is verdeeld in drie delen. Het eerste en derde deel worden omgeven door hekken zodat mensen niet kunnen binnen komen. De originele tegels zijn er nog steeds! Voormalige president Saddam Hoessein beval de wederopbouw en renovatie van de oude stad Babylon in 1980. Een aantal van de muren, funderingen en gebouwen werden begraven en werden vervangen door moderne.

 

Aan de rechterkant van de Processie Straat ligt de Ninmah tempel.
Daarna ging ik opnieuw naar de Processie Street. Een archeologisch team werd het graven in een deel van de fundamenten van het 2e deel van de straat; ontdekten zij de verlichting van een Sirrush (een vierpotige Babylonische mythologische schepsel)! Aan het einde van de straat slaat u linksaf; de Leeuw van Babylon standbeeld verschijnt! "Het is er, staande op die man, dag en nacht, onder de zon en regen, voor 2600 jaar," zei ik tegen mezelf in ontzag. De sokkel en de omgeving waren ondergaat een renovatie. Het beeld zelf werd gelaten, zoals het is, onaangeroerd.

 

Ruïnes van het Noord paleis van koning Nebukadnezar. Dit paleis werd niet gereconstrueerd tijdens Saddam tijdperk. Neo Babylonische periode, 605 562 BCE.

 

De ruïnes van het Noord paleis van Nebukadnezar II waren de volgende. Deze ruïnes werden niet aangeraakt tijdens het werk de jaren 1980. De binnenwanden van de stad Babylon liggen net achter dit paleis, en ze zien eruit als ze staan op instorten. De muren kijkt uit over de Zuid paleis van Nebukadnezar II; dit paleis werd volledig herbouwd tijdens Saddam tijdperk en zijn oudere muren, kamers, en stichtingen werden volledig begraven onder dit moderne paleis.

 

Hoewel de stad en de inhoud ervan onderging een zeer uitgebreide renovatie met behulp van moderne bakstenen, de geur van de geschiedenis en de macht van de koning Nebukadnezar II zijn er nog steeds; Ik voel het!

 

Ik heb echt genoten van het zien van de gestempelde bakstenen, en rook de oude muren. "Nebukadnezar II woonde hier en deze persoon had de loop van de geschiedenis veranderd," zei ik tegen mezelf. Saddam Hoessein probeerde Babel doen herleven en hijzelf afgeschilderd als de nieuwe Nebukadnezar; een beleid dat bedoeld is om een ?propaganda te creëren om een nabijgelegen land schrikken in een zeer vijandige manier. Hij, in plaats daarvan, opnieuw vormgegeven de stad en vernietigd wat Nebukadnezar II had gedaan!

 

Babylon wordt een aantal keer in het Nieuwe Testament genoemd:

 

"De uitverkorenen in Babylon en mijn zoon Marcus groeten u." (1 Petrus 5:13). Hier gaat het niet over Rome, maar over een letterlijk Babylon.

Zie ook de volgende teksten:
Openbaring 14:8    Hij werd gevolgd door een tweede engel, die uitriep: 'Gevallen, gevallen is Babylon, die grote stad, die door haar ontucht alle volken de wijn van haar wellust heeft laten drinken.'
Openbaring 16:19    De grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden van alle volken werden verwoest. Het grote Babylon moest het ontgelden: God gaf het de beker met de wijn van zijn hevige woede.
Openbaring 17:5    en op haar voorhoofd stond een naam met een geheime betekenis: 'Het grote Babylon, moeder van alle hoeren en van alle gruwelijkheden ter wereld'.
Openbaring 18:2    Met een krachtige stem riep hij: 'Gevallen, gevallen is Babylon, die grote stad! Ze is een woonplaats voor demonen geworden, ze biedt onderdak aan elke onreine geest, elke onreine vogel en elk onrein, afschuwelijk dier.
Openbaring 18:10    Ze blijven op een afstand, ontzet door de straf die zij krijgt, en zeggen: "Wee! Wee Babylon, grote, sterke stad! In één uur tijd is je vonnis voltrokken!"
Openbaring 18:21    Toen tilde een sterke engel een steen zo groot als een molensteen op en smeet die in zee met de woorden: 'Zo zal ook Babylon, die grote stad, worden weggeslingerd; ze zal voorgoed verdwijnen.

 

Waarom wordt Babylon zo zwaar gestraft? Omdat het veel volken meegesleept heeft in haar haat tegen Israël.

 

De derde engel kondigt het oordeel van God aan over allen die het merkteken van het tweede beest, de valse profeet, bij de mensen hadden laten aanbrengen (:9). Zie "Verder liet het bij alle mensen, jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrije, een merkteken zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd." (Openbaring 13:16). Het oordeel is heftig: deze mensen zullen de beker met de ongemengde, dat is: onverdunde gramschap van Gods toorn drinken. "Zij werden gevolgd door een derde engel, die met luide stem riep: 'Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of zijn hand krijgt, zal hij de wijn van Gods woede moeten drinken, die onverdund in de beker van zijn toorn is geschonken. Hij zal in vuur en zwavel worden gepijnigd, onder de ogen van de heilige engelen en van het lam.'" (:9,10).

 

Jeremia 25:15 had dit ook al gezegd.
"Vervolgens zei de HEER, de God van Israël, tegen mij: 'Neem deze beker van mij aan en laat daaruit alle volken waarheen ik je zend de wijn van mijn woede drinken. Als ze die drinken worden ze dronken van angst voor het zwaard dat ik op hen afstuur.' Ik nam van de HEER de beker aan en gaf alle volken waarheen hij mij zond daaruit te drinken." (Jeremia 25:15-17)

 

Terwijl wijn vroeger vaak verdund werd met water en soms ook vermengd werd met kruiden, is dit nu niet het geval. Het gaat over een krachtige, koppige wijn. Dit beeld maakt duidelijk dat de toorn van God geen verzachtende maatregelen zal kennen.

 

Het oordeel doet denken aan het oordeel over Sodom en Gomorra. Zie Genesis 19:24.
Ook doet het denken aan het oordeel over Gog. Zie "Ik zal Gog straffen met de pest en de dood, ik laat slagregens, hagelstenen, zwavel en vuur neerkomen op hem, op zijn troepen en al zijn bondgenoten." ( Ezechiël 38:22)

 

Zij die onder Gods oordeel vallen zullen geen rust hebben.

 

Het oordeel van God zal de vijanden van God en van Israël zeer zwaar treffen. Deze vijanden zullen voor de ogen van de engelen en voor de ogen van het Lam gestraft worden. Deze mensen zullen het Lam zien en dan van Hem verwijderd worden naar het eeuwige oordeel (:11). Dat zal het allerergste zijn: zij zullen de Redder zien, die dan niet meer hun Redder zal zijn.

 

Dit eeuwige oordeel is de straf die zij in de hel zullen ondergaan. De straf zal nooit tijdelijk onderbroken worden. Zij zullen geen rust hebben om even bij te komen van de pijniging, de smart en het verdriet. De straf gaat dag en nacht door.
Zie ook "Wie niet in het boek van het leven bleek te staan werd in de vuurpoel gegooid." (Openbaring 20:15)


"Maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij of afgodendienst, voor allen die de leugen hebben gediend: hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel, dat is de tweede dood." (Openbaring 21:8)

De Here Jezus zei: "En de koning zal hun antwoorden: "Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan." Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: "Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen." (Mattheus 25:40,41)

 

 

Een prachtige bemoediging

 

In de eerste plaats worden de gelovigen bemoedigd en aangespoord om tijdens hun leven op aarde te blijven volharden: "Hier komt het aan op de standvastigheid van de heiligen, die zich houden aan Gods geboden en aan de trouw van Jezus." (:12). Het BOEK: "Het is nu wel duidelijk waarom Gods volk niet mag ophouden Gods geboden te gehoorzamen en in Jezus te geloven."
Zij moeten de belijdenis dat de Here Jezus hun Heiland en Heer is niet loslaten.

 

In de tweede plaats worden de gelovigen bemoedigd omdat zij na hun aardse leven in de hemel de rust van God zullen ervaren.
De doden die 'in de Here gestorven zijn' zullen 'rusten' van hun moeiten en zorgen, hun leed en verdriet. Zij zullen echte vrede hebben: "Ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: 'Schrijf op: "Gelukkig zijn zij die vanaf nu in verbondenheid met de Heer sterven."' En de Geest beaamt: 'Zij mogen uitrusten van hun inspanningen, want hun daden vergezellen hen.'" (:13).

 

Het BOEK: "Ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: "Schrijf op: Gelukkig zijn de doden die van nu af in het vertrouwen op de Here sterven." "Inderdaad," zei de Geest, "zij zullen van hun zwoegen uitrusten en het loon krijgen dat hun toekomt voor al het werk dat zij hebben gedaan."

 

Zij zijn gestorven in verbondenheid met Hem. Zij zijn 'in Jezus ontslapen'. Zij dragen het mooiste getuigenis dat van hun leven verteld kan worden. Niet hun schoolopleiding is dan nog belangrijk, niet het maatschappelijke positie, niet de functies die zij bekleed hebben, niet hun aanzien - niets van dat alles. Alleen dat de Here Jezus in hun leven was, is dan nog belangrijk. Zij hebben in verbondenheid met de Here Jezus geleefd en zijn in verbondenheid met Hem gestorven. Nu mogen zij de hele eeuwigheid in verbondenheid met Hem doorbrengen.

 

Er is meer dan dat alleen hun ziel gered is. Hun aardse werken gaan als het ware met hen mee naar de hemel. In de hemel is niet alleen belangrijk dat je kunt vertellen dat je op aarde een gelovige geweest bent. Je moet ook kunnen vertellen wat je op aarde voor de Heer gedaan hebt, terwijl ook zal blijken wat je voor de Heer hebt nagelaten.

 

Hun getuigenis dat zij op aarde getoond hebben, zal dan in de hemel openbaar worden.
Hun gehoorzaamheid aan God die zij op aarde getoond hebben, zal dan in de hemel openbaar worden.
Hun geduld en volharding die zij op aarde hadden, zal dan openbaar worden in de hemel.

 

Dit alles zal hen volgen als zij naar de hemel gaan.

 

"Overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft opgelegd, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd, en anderen bouwen daarop voort. Laat ieder erop letten hoe hij bouwt, want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt Jezus Christus zelf. Of er op dat fundament nu verder wordt gebouwd met goud, zilver en edelstenen of met hout, hooi en stro, van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is. Op de dag van het oordeel zal dat blijken, want dan zal het door vuur aan het licht worden gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is. Wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond.

 

Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen; hijzelf zal echter worden gered, maar door het vuur heen.
Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw midden woont?" (1 Corinthe 3:10-16)

 

HSV: "Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal behouden worden, maar wel zo: als door vuur heen." (:14,15)

 

NB: "Als iemands werk dat hij heeft opgebouwd blijft, zal hij loon mogen aannemen; als iemands werk afbrandt, zal hij daarvoor boeten; zelf zal hij worden gered, maar zó: als door vuur heen." (:14,15)

 

 

De komst van de Mensenzoon

 

Hij komt op een witte wolk (:14). Dit is een verwijzing naar Daniël 7:13, waar het verbonden is met het verkrijgen van de eeuwige heerschappij.
"In mijn nachtelijke visioenen zag ik dat er met de wolken van de hemel iemand kwam die eruitzag als een mens. Hij naderde de oude wijze en werd voor hem geleid. Hem werden macht, eer en het koningschap verleend, en alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, dienden hem. Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij die nooit ten einde zou komen, zijn koningschap zou nooit te gronde gaan.

 

Ik, Daniël, was tot in het diepst van mijn gemoed geraakt; de visioenen die door mijn hoofd gingen brachten mij in verwarring. Ik wendde me tot een van de omstanders en vroeg hem naar de ware betekenis van dit alles. Hij gaf mij deze verklaring: "Die grote dieren, vier in getal, duiden op vier koningen die uit de aarde zullen opkomen. Daarna zullen de heiligen van de hoogste God het koningschap ontvangen, en zij zullen het koningschap altijd behouden voor eeuwig en altijd." (Daniel 7:13-18)

 

Zie ook:
"Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt, en alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister. Dan zal hij zijn engelen uitzenden, en onder luid bazuingeschal zullen zij zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen, van het ene uiteinde van de hemelkoepel tot het andere." (Mattheus 24:30,31)

 

De Mensenzoon draagt een gouden kroon op Zijn hoofd. Het moment waarop Hij koning zal worden en het koningschap zal aanvaarden is nu nabij gekomen.

 

 

Nogmaals drie engelen

 

De eerste engel komt uit de tempel. Hij zorgt ervoor dat de Zoon des mensen die op de wolk gezeten is, de aarde gaat maaien, zoals dit op aarde gebeurt:
"Toen zag ik dit: een witte wolk, en daarop zat iemand die eruitzag als een mens. Hij had een gouden krans op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand. Uit de tempel kwam een andere engel, die hem die op de wolk zat met luide stem toeriep: 'Laat uw sikkel komen om te oogsten. Want de tijd om te oogsten is gekomen; de aarde is meer dan rijp voor de oogst.' Toen wierp degene die op de wolk zat zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd geoogst." (:14-16).

 

Dit is het beeld van de eind afrekening, de definitieve scheiding tussen rechtvaardigen en onrechtvaardige. Dus: tussen de volgelingen van het Lam en de volgelingen van het beest, de antichrist.
De oogst is in de Bijbel het beeld van de eindafrekening, van het oordeel. Hier valt de eindafrekening uiteen in twee delen:

  1. De oogst als van graan van de rechtvaardigen. Zie Mattheus 24:31. Zie ook Marcus 13:27.
  2. Het treden als van de druiven in de wijnpersbak van de onrechtvaardigen.

De tweede engel komt met de sikkel: " Er kwam een andere engel uit de hemelse tempel, die ook zo'n scherpe sikkel had." (:17). Hij komt ook uit de tempel. Die sikkel is echter niet om graan te oogsten, maar om druiven te oogsten.

 

De derde engel komt uit het altaar: "Bij het altaar vandaan kwam weer een andere engel, degene die zeggenschap heeft over het vuur. Hij riep de engel met de scherpe sikkel luid toe: 'Laat je scherpe sikkel komen om de druiven te oogsten in de wijngaard op de aarde, want de druiven zijn rijp.'" (:18).

 

Het lijkt mij dat hier het gouden reukofferaltaar in de hemel bedoeld wordt. Hij komt uit de tegenwoordigheid van God. Deze engel heeft macht over het vuur, als om het kaf te verbranden. Dat is niet het vuur van een of ander brandje, maar het vuur van Gods oordeel; de eeuwige straf in de hel.
Deze derde engel roept de tweede engel op om met zijn werk te beginnen: de druiven oogsten zodat ze vertreden kunnen worden.

 

Dit is een beeld uit de profetie van Joël: "Sla de sikkel erin, het is tijd om te oogsten. Kom de wijnpers treden, de persbak is vol, de kuipen lopen over, zó talrijk zijn hun misdaden." (Joël 3:13)
De vijanden van God en van Israël zullen als druiven door God vertrapt worden.

 

Jesaja 63:3 heeft eenzelfde profetie: "'Hoe komen uw kleren zo rood, als de kleren van iemand die de wijnpers treedt?' Ik heb de perskuip alleen getreden, geen van de volken hielp me daarbij. Ik trad hen in mijn woede, vertrapte hen in mijn toorn. Hun bloed bespatte mijn kleren, al mijn kleren werden besmeurd. Ik had besloten tot een dag van wraak, het jaar van vergelding was aangebroken." (Jesaja 63:2-4) Zie Openbaring 19:11-16.

 

 

Enorm veel bloed

 

Als gevolg van de toorn en het oordeel van God zal er enorm veel bloed van Gods vijanden vloeien. "De wijnpers werd buiten de stad getreden. Er kwam een grote stroom bloed uit, zestienhonderd stadie lang en zo hoog als het bit bij een paard." (:20). Dat is buiten de stad Jeruzalem.

 

Het BOEK geeft het wat duidelijker voor onze begrippen:
"Toen ze uitgeperst werden, kwam er een enorme stroom bloed uit, bijna 300 kilometer lang en anderhalve meter diep."
Zo ook de Groot Nieuws Bijbel: "De druiven werden buiten de stad geperst en uit de wijnpers vloeide een stroom bloed die de paarden tot het bit reikte en die driehonderd kilometer lang was."
NB: "De wijnpers werd buiten de stad getreden en er kwam bloed uit de perskuip tot aan de teugels van de paarden, zestienhonderd stadiën."

 

 

Boodschap

 

Dit gedeelte is de vooraankondiging van het komende oordeel over Gods en Israëls vijanden. Het is een laatste waarschuwing en een laatste oproep om tot inkeer te komen. Helaas zal het niet veel uitwerking hebben.

 

2 Petrus 3:9 geeft de volgende boodschap: "De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat."

 

De Hebreeënbrief past op Joodse wijze het woord 'vandaag' of 'heden' uit het Oude Testament toe op de mensen van nu:

 

"De heilige Geest zegt immers: 'Horen jullie vandaag zijn stem, wees dan niet koppig, als tijdens de opstand, toen jullie mij beproefden in de woestijn, waar jullie voorouders mij op de proef stelden en tartten hoewel ze mijn daden hadden gezien, veertig jaar lang.
Daarom werd die generatie door mijn woede getroffen, ik zei: "Altijd weer dwaalt hun hart, mijn wegen kennen ze niet." En in mijn toorn heb ik gezworen: "Nooit zullen ze binnengaan in mijn rust."' Zie er dus op toe, broeders en zusters, dat niemand van u door een kwaadwillig, ongelovig hart afvallig wordt van de levende God, maar wijs elkaar terecht, elke dag dat dit 'vandaag' nog geldt, opdat niemand van u halsstarrig wordt omdat hij door zonde verleid werd. Want alleen als we tot het einde toe resoluut vasthouden aan ons aanvankelijk vertrouwen, blijven we deelgenoten van Christus. Wanneer er gezegd wordt 'Horen jullie vandaag zijn stem, wees dan niet koppig, als tijdens de opstand'" (Hebreeën 3:7-15)

 

In de NBG:
"Daarom, gelijk de Heilige Geest zegt: Heden, indien gij zijn stem hoort, verhardt uw harten niet, zoals bij de verbittering, ten dage van de verzoeking in de woestijn, waar uw vaders Mij verzochten door Mij op de proef te stellen, hoewel zij mijn werken zagen, veertig jaren lang; daarom heb Ik een afkeer gekregen van dit geslacht en Ik heb gezegd: Altijd dwalen zij met hun hart, en zij hebben mijn wegen niet gekend, zodat Ik gezworen heb in mijn toorn: Nooit zullen zij tot mijn rust ingaan!
Ziet toe, broeders, dat bij niemand uwer een boos, ongelovig hart zij, door af te vallen van de levende God, maar vermaant elkander dagelijks, zolang men nog van een heden kan spreken, opdat niemand van u zich verharde door de misleiding der zonde; want wij hebben deel gekregen aan Christus, mits wij het begin van onze verzekerdheid tot het einde onverwrikt vasthouden.
Als er gezegd wordt: Heden, indien gij zijn stem hoort, verhardt uw harten niet zoals bij de verbittering."

 

Openbaring 14 is de aankondiging dat de tijd bijna voorbij is dat mensen de Here Jezus kunnen leren kennen als hun Redder. Wie Hem niet heeft leren kennen als Redder zal Hem leren kennen als Rechter. Een rechter geeft geen beloning. Een Rechter veroordeelt en geeft straf. Dit is dus een laatste waarschuwing voor de mensen op aarde.